Færre slæt tilgodeser bestøvende insekter

Flerårige blandinger med urter og bælgplanter, som udvikles til produktion af biogas og foderprotein, kan understøtte bestøvende insekter. Især hvis de indeholder flere forskellige urter og sjældent slættes.

Blomster er ikke ligefrem det, der falder mest i øjnene på intensivt drevne græsmarker, som ofte er ’grønne ørkener’ uden føde for blomsterbesøgende insekter. Der kan synes langt fra disse blomsterfattige græsmarker til en blomstrende eng, som summer af liv. Men selv forholdsvis små tiltag som iblanding af urter og færre slæt kan hjælpe bestøverne.

Naturlige bestøvere som vilde bier, sommerfugle og svirrefluer er trængt i det danske landbrugsland. I et landbrugslandskab domineret af store marker med korn og andre vindbestøvede afgrøder er naturlige områder med vilde blomster ofte småområder og smalle striber med levende hegn og grøftekanter. Derfor er der typisk langt mellem gode blomsterressourcer for bestøvende insekter.

Flerårige græsmarker med blomstrende urter og bælgplanter kan hjælpe de vilde bestøvere i et opdyrket landskab. Blomstrende græsmarker kan derfor være en god investering, hvis man har insektbestøvede afgrøder som f.eks. raps, kløver eller frugttræer, da nytteinsekterne leverer en tjenesteydelse, som vurderes til flere milliarder euro i EU.

Flerårige blandinger til flere formål

I Multiplant projektet undersøger vi potentialet af forskellige blandinger målrettet produktion af biogas, hhv. proteinfoder til enmavede dyr samt to mere artsrige blomsterblandinger til bestøvende insekter. Bestøvervenlige blandinger med flere forskellige blomstrende urter tilgodeså generelt flere forskellige insekter og dækkede en længere blomstringsperiode sammenlignet med protein- og energiblandingerne, som kun indeholdt 1-4 blomstrende arter.

Hyppige slæt lægger dog en dæmper på blomstringen af langt de fleste urter. Ved slæt 4 gange om året kom kun hvidkløver og brunelle hurtigt i blomst. Blomstringen var derimod god for en række arter i en to-slætsstrategi med slæt i juli og oktober, med blomster i størstedelen af vækstsæsonen.

Blomster er ikke bare blomster

En sammenhængende periode med blomstring er vigtig for insekterne, som typisk lever længere end en enkelt plantearts blomstringsperiode. Men nogle blomsterarter er særligt gode for bestemte insektgrupper. Rødkløver og hvidkløver tiltrækker næsten udelukkende humlebier og honningbier, mens lucerne er særligt vellidt af sommerfugle.

Andre blomsterarter besøges derimod af en bred vifte af bestøvere. Blåhat, som satte talrige blå-lilla blomsterhoveder gennem det meste af sæsonen, virkede som en magnet på svirrefluer, sommerfugle, honningbier, humlebier og andre insekter. Selvom mange forskellige blomster er godt for biodiversiteten, kan man derfor godt fremme visse grupper af insekter, f.eks. hvis man har bistader eller sætter pris på de farverige sommerfugle.


Klummen blev også bragt i Økologi & Erhverv 11. november 2016


Projektet MultiPlant er en del af Organic RDD 2-programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Besøg projektets hjemmeside