Bedre velfærd i økologisk fiskeopdræt kræver flere indsatsområder

Der er behov for nye strategier og metoder, der kan forbedre velfærd hos opdrætsfisk. Dette gælder især i økologisk opdræt, hvor mulighederne for behandling med medikamenter er begrænsede

Lihme Dambrug

Organic RDD 4 projektet, Shelterfish, er målrettet forbedring af velfærd og sundhed hos økologiske regnbueørreder, med særlig fokus på at bekæmpe gælleinfektioner med især parasitten Ichthyobodo necator – kaldet Costia - samt infektion med bakteriel Rødpletsyge.

Udfordringer i økologisk akvakultur

Fiskeopdræt er udfordret af sygdomme; dels fordi tæt kontakt mellem individer i vand øger risiko for smitte og dels pga. vanskeligheder med at holde vand og faciliteter fri for patogener som virus, bakterier og parasitter. Sygdomme kan medføre fiskedød eller gøre fiskene vanskellige at sælge. Behandling af sygdomme er kostbart og ikke altid miljøvenligt. Konsekvensen er også produktionstab. Derfor er fokus på bedre velfærd i opdræt en fordel for både fisk og opdrætter. Dette gælder i høj grad økologisk opdræt med et særligt restriktivt regelsæt, men også i det konventionelle opdræt er der fokus på bedre fiskevelfærd og sundhed.

En tværfaglig tilgang til at skabe bedre fiskevelfærd

I forhold til infektionssygdomme er det ikke kun evt. forekomst af patogener i anlægget, men også fiskens eget naturlige forsvar mod infektioner, som er bestemmende for fiskens sundhed. Det er alment kendt, at modstandsdygtighed mod infektioner hænger sammen med graden af velfærd. Det betyder, at en god sundhedsstatus er vigtig for velfærd, og omvendt betyder god velfærd et bedre værn mod sygdomme og evnen til at overvinde dem. Et oplagt eksempel er stress, der hæmmer fiskens immunsystem, og dermed dens evne til bekæmpe infektionen. Derfor kan løsningen være en tværfaglig tilgang til bekæmpelse af sygdomme;

 • ved direkte at bekæmpe og forebygge sygdommen samt ved at reducere risikoen for at sygdommen opstår i anlægget
 • ved forbedring af de generelle velfærdsbetingelser i opdrættet, som således vil forbedre fiskens evne til at modstå infektioner.

Metoder til forebyggelse og behandling  

Gælleparasitten ”Costia” og Rødpletsyge-bakterien forårsager store økonomiske tab i såvel danske økologiske som konventionelle dambrug. Organic RDD 4 projektet, ShelterFish, anvender en tværfaglig strategi for at finde løsninger på bedre velfærd og sundhed i danske økologiske ørreddambrug. Strategien sigter mod at forbedre fiskens immunrespons over for sygdommene og forbedre vandkvaliteten med henblik på at reducere forekomsten af patogener, samt endelig at forbedre opdrætsbetingelserne for fisken, og dermed generelt styrke fiskevelfærd.

I overensstemmelse med det økologiske regelsæt testes forebyggelse og behandling mod gælleparasitten ”Costia”. Rødpletsyge forsøger projektet at forebygge ved at inducere immunitet på et tidligt stadium i fiskens liv. Vandkvaliteten søges forbedret ved hjælp af nye tiltag, der reducerer mængden af organisk stof i opdrætsvandet og dermed forekomsten af uønskede patogener, der ”lever af” organisk stof. Endelig undersøges betydningen af skjul (shelter), hvor fisken har mulighed for at gemme sig - når den ønsker det - som et muligt redskab til at reducere stress og i det hele taget forbedre fiskevelfærden i dambruget. Projektet kan bidrage til at få indblik i mulige metoder til fremme af fiskevelfærd på danske økologiske ørred-dambrug. 

Fakta om Shelterfish-projektet

To hovedproblemer
 • 1)  Relativt mange hud/gælle infektioner forårsaget af forskellige patogener, især parasitten Costia (Ichthyobodo necator), som ultimativt er dødelig for yngel/mindre fisk. Dette kan være en trussel mod tilstrækkelig udbud af økologisk yngel til videre produktion, da regelsættet for økologisk akvakultur kræver 100% økologisk yngel. 
 • 2)  En ny bakterie rødpletsyge (Red Mark Syndrome (RMS), dvs. røde pletter i huden, som medfører ned-klassificering /kassation af op til 30% af fiskene ved slagtning. Behandling ved brug af antibiotika og hjælpestoffer er kun muligt i begrænset omfang i økologisk ørred produktion  

Hypotese
 • Bedre sundhed og velfærd og mindre risiko for gælle/hudinfektioner hos økologisk ørred kan opnås ved mindre stress gennem bedre opdrætssystemer med skjul og/eller bedre vandbehandling   
 • Naturlige bionedbrydelige stoffer som urte-ekstrakter og et nyt bakterielt overfladeaktivt stof kan erstatte traditionel brug af medikamenter/hjælpestoffer til behandling af gælle/hud patogener, f. ex. Costia   
 • Rødpletsyge (RMS) forekommer sjældent to gange i samme fiske population. Det forventes derfor, at tidlig smitte med sygdommen vil inducere en vis immunitet, som vil nedsætte risikoen for genopståen af de kliniske symptomer senere i livet
 • Fjernelse af organisk stof vil reducere belastningen med mikroorganismer og dermed forbedre vandkvaliteten og fiskesundhed og velfærd  
Mulige løsninger
 • Test af skjul og skygge med henblik på at skabe bedre og robust opdrætsmiljø
 • Test af urteekstrakter og et nyt bakterielt overflade-aktivt stof til behandling af gæller/hud parasit infektioner  
 • Test af induceret immunitet mod rødpletsyge
 • Test af metoder til reduktion af belastning med organisk stof i økologiske dambrug og herved forbedre vandkvalitet, miljø, fiske sundhed og velfærd