Anvendelse af afskallet havre som foder til økologiske slagtekyllinger

De økologiske fjerkræproducenter undersøger mulighederne for selv at dyrke afgrøder, som egner sig som foder til slagtekyllinger og æglæggende høner. I samarbejde med DLG og Dalby Mølle har SEGES undersøgt anvendeligheden af afskallet havre som tilsætning til færdigfoder til økologiske slagtekyllinger fra DLG.

For at øge den økologiske kyllings lokale forankring, bæredygtighed og differentiering i forhold til konventionelle slagtekyllinger, er det vigtigt at øge foderets andel af lokalt producerede råvarer.

Havre er interessant som foderkorn til økologiske slagtekyllinger, fordi det har en høj proteinkvalitet og et højt proteinindhold, når det bliver afskallet. Havre er endvidere interessant at dyrke for økologiske landmænd, da det er en meget robust afgrøde med et højt udbytte og en god ukrudtskonkurrenceevne.

Langsommere vækst

Der blev udført et boksforsøg hos økokyllingeproducent Asger Petersen, Tønder. Forsøget omfattede 12 bokse i hhv. start og voksestald. I hver boks blev der indsat 55 hanekyllinger.

Forsøget viste en klar tendens til, at kyllingerne voksede lidt langsommere, når de fik afskallet havre og specialfoder, hvilket er en fordel i forhold til at undgå for hurtig vækst. Som det ses i tabellen, gjaldt dette både på dag 28, 44 og ved forsøgets afslutning, da kyllingerne var 60 dage gamle. Foderforbruget per kg kylling var signifikant højere for de kyllinger, der fik afskallet havre og specialfoder. De kyllinger, der fik afskallet havre sammen med standardfoder, opnåede den højeste slutvægt og det laveste foderforbrug.

Dødeligheden var lidt lavere hos de kyllinger, der fik afskallet havre og specialfoder.

Der var ingen forskel på kyllingernes trædepuder (tabel 1.). Det blev observeret, at kyllingernes fjerdragt var ekstra blød og mindre affedtende at håndtere, når de blev fodret med afskallet havre.

 

Projektet MultiChick er en del af Organic RDD 2- programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet samt Promilleafgiftsfonden.

Klummen er også bragt i Økologi & Erhverv d. 9. marts 2017


Besøg projektets hjemmeside