Store forskelle i antallet af vilde bier på øko-bedrifter

Der er stor spredning i antallet af bier og i antallet af biarter, der er fanget i landmændenes marker i projektet BEEFARM. Mængden af blomster og biernes redepladser på bedrifterne og i de nærliggende områder kan være en nøgle til bedre bestøvning og større udbytte.

Af konsulent, Darran Andrew Thomsen SEGES

Forbedring af vilkår for vilde bier

I foråret og sommeren har økologiske rødkløver- og æbleproducenter sammen med forskere fra Københavns og Aarhus Universitet set på bedrifternes arealer fra en ny vinkel. Opgaven har været at undersøge rødkløvermarker og æbleplantager for vilde bier, som bestøver afgrøderne, og at undersøge levevilkårene for vilde bier i nærheden af afgrøderne. Formålet er at udvikle et værktøj og en metode, der giver landmændene mulighed for selv at vurdere føde- og rederessourcer på deres bedrifter og på grundlag heraf optimere bestøvningen ved at sørge for optimale betingelser for vilde bier hele året.  

Vurdering af levesteder og føderessourcer tager udgangspunkt i ejendommens naturarealer, læhegn og søer m.m. Herefter planlægges en gåtur til alle de lokaliteter, der skal vurderes af landmanden.

Til vurdering er der udviklet et skema, som vist her til venstre.

(klik for at se større version)

 

 

 

 

 

 

Mange forskellige arter 

Både det totale antal og antallet af forskellige arter af humlebier i rødkløver er af interesse på grund af humlebiernes store betydning for bestøvningen og udbyttet af rødkløverfrø.

Forskerne har især været overraskede over, at markerne i projektet havde meget forskelige andele af langtungede og korttungede humlebier. Man plejer at sige, at rødkløver pga. blomsternes meget lange kronrør (faktisk de længste i den danske flora) især bestøves godt af langtungede humlebier, fordi de i modsætning til mange andre bier har let ved at nå nektaren i blomsterne.

Årets optællinger af bier i rødkløverblomster har vist, at der i nogle af markerne var meget få langtungede humlebier, mens der i andre marker var helt op til 20 procent.

At der i nogle marker findes mange forskellige humlebiarter kan måske forklares med forekomsten af redesteder, blomster og landskabet omkring markerne, som varierer meget mellem de forskellige bedrifter. Forskerne skal i den kommende tid se nærmere på resultaterne for at sige noget endeligt herom.

Enlige bier i æbleplantager

I modsætning til honningbien, som er et husdyr og ikke lever vildt i Danmark, er enlige bier ikke sociale. Hver bi lever for sig selv. Efter vinteren parrer hunbien sig med en hanbi, finder en redeplads og begynder herefter at samle pollen og nektar til den kommende generation. Det samles i en lille klump, hvorpå der lægges et æg, og når ægget klækker, lever larven af klumpen.

Netop de enlige bier er der fanget en del af i fælder i æbleplantagerne og i de omkringliggende områder. De er gode bestøvere - enten alene eller sammen med humle- og honningbier. I de ni æbleplantager fordelt på Sjælland, som er med i projektet, er der fanget meget forskellige antal af bier og arter gennem sæsonen 2015.

Øvelsen går nu ud på at identificere, hvilke forhold landmanden kan forbedre, så han kan få flere bier og større udbytter i marken.


Info
Projektet BEEFARM er koordineret af ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer og finansieret gennem Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.