Urter i marken giver både gas og flere insekter

Blomstrende urter som rødkløver, vejbred, cikorie og kommen forbedrer græsblandingers biogaspotentiale og fremmer samtidig bestøvningen.

Det er en kendt sag, at kløvergræs til biogas i et økologisk sædskifte er en effektiv kilde både til energi i form af biogas og som gødning til salgsafgrøder. Men tilsætning af blomstrende urter til græsblandingen vil også kunne give en gevinst til insekterne og mobilisere flere af jordens næringsstoffer, der ellers kan være svært tilgængelige for græsmarksplanter.

Hidtil har man ikke vidst, hvordan urterne vil bidrage til biogasudbyttet i græsblandinger, og om visse urter vil kunne dyrkes i ren bestand til energi, men nu viser nye undersøgelser fra forskningsprojektet MultiPlant, at urter både i ren bestand og i græsblandinger vil have et højt biogasudbytte selv ved få slæt.

Øget interesse for øko-biogas

Der er en stigende interesse for at producere biomasse til økologisk biogasproduktion, og kombination med blomstrende urter i græsblandingerne vil kunne give en række positive gevinster bl.a. ved at forbedre livsbetingelserne for bestøvere. Ved at have færre slæt end de traditionelle 4-5 om året vil urterne få mulighed for at blomstre, så der også bliver mad til bestøverne. 

I Multiplant har vi undersøgt, hvilken indflydelse anvendelsen af urter i græsblandinger og slætstrategi har på biogaspotentialet og energiproduktion. Urterne er udvalgt i forhold til, at de både skal kunne konkurrere med græs og give gode betingelser for bestøvere.

Tidligere undersøgelser har vist, at urterne rødkløver, cikorie, vejbred og kommen er velegnede. I projektet er biogas potentialet undersøgt for enkeltarter ved forskellig slætstrategi.

To slæt bedre end fire

Undersøgelsen har vist, at biogasudbyttet ikke er væsentligt mindre i systemer med et eller to slæt om året sammenlignet med fire slæt. Derfor kan man med færre slæt sænke høstomkostningerne og dermed forbedre den samlede økonomi ved biogasproduktionen.

Gasudbyttet i et 2-slætsystem er lige så godt som et 4-slætsystem og i de fleste tilfælde endda bedre. Et enkelt slæt er dog ikke tilstrækkeligt, da dette vil reducere udbyttet signifikant. Dyrkning af urterne i ren bestand kan derimod ikke anbefales, med mindre det drejer sig om rødkløver, da udbyttet er væsentligt lavere end i en græsblanding.

 Udover det samlede metanpotentiale per hektar har kvaliteten af biomassen også betydning. Tager man kun et enkelt slæt, vil kvaliteten til biogas blive væsentligt forringet, medens forskellen mellem to slæt og fire slæt er begrænset. 

 Det maksimale gasudbytte, der kan opnås fra de forskellige urter, er højest i kommen, mens lancetbladet vejbred giver lavest udbytte. Græs-kløver blandingen giver det højeste udbytte, men bortset fra vejbred vil urterne kun reducere kvaliteten marginalt, og man kan således roligt blande urter i sin græsblanding til biogas til gavn for biodiversitet og insekter. 

 Foto: MulitPlant

  MultiPlant er et forskningsprojekt under programmet Organic RDD 2 finansieret af GUDP og koordineret af ICROFS.

Se også artikel i Landbrugsavisen