Udvalgte erfaringer med ukrudtsbekæmpelse

Økologiske planteavlere har delt ud af deres erfaringer med bekæmpelse af rod- og frøukrudt og indikeret, hvilken viden de fortsat mangler.

I forbindelse med Økologikongressen i 2015 og en efterfølgende spørgeskemaundersøgelse har projektgruppen i RowCrop fået lidt større indsigt i den økologiske planteavl og dens udfordringer med ukrudt – dette trods få svar i spørgeskemaundersøgelsen.

Af de 20 besvarelser i undersøgelsen havde hovedparten erfaring med økologisk planteavl, og de havde været omlagt mellem et og 25 år. Heraf havde 40 procent ingen kløvergræs i sædskiftet; og vårsæd var den vigtigste afgrøde.

De arter, som giver det største besvær og udbyttenedgang, vurderer avlerne som:

  • Frøukrudtsarter: agerkål/sennep, kamiller og pileurt. Ingen af avlerne anså græsukrudt som et problem.
  • Rodukrudtsarter: kvik, tidsler og skræpper.

De fleste radrenser i alle afgrøder. Kun én ud af de 20 adspurgte radrenser lige efter fremspiring, 86 procent radrenser lidt senere, og 57 procent radrenser også lige inden rækkerne lukker.

Planteavlerne kunne godt tænke sig noget mere forskning og rådgivning, bl.a. om nye robuste sorter, efter- og blandingsafgrøder og rækkeafstand og udbyttenedgang.

Da der kun var 20 besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen blev en statistisk analyse ikke relevant. 

Læs mere om:

Læs mere om undersøgelsen på landbrugsinfo.dk:

RowCrop er et Organic RDD 2- projekt, som koordineres af ICROFS, og som er finansieret gennem Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.