Stærke EU-regler for økologisk ørred opdræt

Fiskevelfærd er centralt for enhver akvakulturproduktion og er særligt fremtrædende i det økologiske EU-regelsæt - men lever regelsættet op til andre tilsvarende standarder for fiskevelfærd?

"Lihme", økologisk ørred fiskeopdræt. Foto: Alfred Jokumsen
Lihme økologisk ørred fiskeopdræt. Foto: Alfred Jokumsen

Projektkoordinator, Alfred Jokumsen, fra Organic RDD 4 forskningsprojektet, "ShelterFish" har undersøgt EU-regelsættet for økologisk ørred opdræt i forhold til den engelske RSPCA standard nærmere for at finde ud af, om EU-regelsættet lever op til andre tilsvarende standarder for fiskevelfærd.

"RSPCA" (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) er den største dyrevelfærdsorganisation i England og har sit eget “RSPCA Assured” mærke. Organisationen blev grundlagt i 1824 og har siden dannet grundlaget for lignende organisationer i en række andre lande, deriblandt Scottish SPCA, RSPCA Australia og ASPCA i USA.     

RSPCA standarden versus EU-regelsættet

RSPCA standarden er baseret på “De fem friheder”, der sikrer fiskene en naturlig adfærd, hvor de undgår: sult og tørst, ubehag, smerte, sår, sygdom, frygt og stress, som også er forudsætningen for enhver bæredygtig fiskeproduktion.

"RSPCA standarden er meget detaljeret, men de fleste af disse krav opfyldes allerede i det gældende EU-regelsæt, idet langt de fleste punkter i RSPCA standarden implicit er en del af ”bedste praksis og driftsledelse” i økologisk ørredopdræt efter EU-reglerne - og for så vidt også i konventionelt opdræt. Forudsætningen for, at en opdrætter kan opfylde det gældende økologiske regelsæt er nemlig, at han har fuld fokus på fiskenes sundhed og velfærd - på højde med RSPCA-kravene", fortæller Alfred Jokumsen.

At opfylde kravene i det gældende EU-regelsæt kræver indgående erfaring med opdræt og pasning af fisk, herunder optimale opdrætsbetingelser, godkendt økologirapport, miljøgodkendelse, sundheds- og velfærdsplan, som på de fleste områder er mindst lige så omfattende som RSPCA standarden. RSPCA standarden sætter f.eks. grænser for tæthed på 60 kg/m3 for regnbueørreder i ferskvand, hvor EU's grænse i økologisk opdræt er 25 kg/m3

Et nyligt omfattende litteraturstudie i forbindelse med EU-projektet, "OrAqua", konkluderer dog, at fisketæthed ikke er den vigtigste faktor i forhold til velfærd, men indgår i et samspil mellem en række andre vigtige parametre som f.eks. vandkvalitet, foder, vækst og foderkonvertering, adfærd, temperatur, strømforhold, driftsbetingelser mm., og at der p.t. ikke findes nogen målbare velfærdsindikatorer. Udfordringen består i at forstå vekselvirkningen mellem disse forskellige faktorer i forhold til fisketæthed og velfærd.   

EU-regelsættet på niveau med RSPCA standarden 

Ifølge gældende EU-regler for økologisk akvakultur adresseres velfærd (udvikling, fysiologi og adfærd) i forhold til bl.a.:

 • Anlægsdesign, der sikrer dyrenes sundhed og velfærd
 • God vandkvalitet, herunder tilstrækkeligt ilt (min. 60 % iltmætning for ørred)
 • Foder, der opfylder basale næringsbehov
 • Foderingredienser fra hel fisk fra certificeret bæredygtigt fiskeri
 • Bestandstætheder: - Ferskvand: Ørred 25 kg/m3; Laks 20 kg/m - Saltvand/havbrug: Laks og ørred 10 kg/m3
 • Hormoner er forbudt i økologisk opdræt
 • Sundhedsrådgivning (skriftlig aftale med fiskedyrlæge om mindst et årligt besøg)
 • Begrænsning i antal medicin behandlinger
 • Skånsom vandbehandling (kun få produkter tilladt)
 • Fiskene skal håndteres mindst muligt og med største forsigtighed for at undgå stress og sikre velfærd
 • Transport af levende fisk skal ske i egnede tanke og under hensyn til deres fysiologiske behov med hensyn til temperatur og opløst ilt
 • Anvendelse af kunstigt lys skal begrænses mest muligt i forhold til fiskenes normale dagsrytme
 • Krav om naturlige bunde for opdræt i ferskvand
 • Krav om skånsom slagtning (bevidstløse og følelsesløse)
 • Daglig registrering af alle procedurer og måleparametre

"Det er min klare overbevisning, når jeg sammenholder de to regelsæt, at kravene i det gældende økologiske EU-regelsæt, herunder hensynet til fiskevelfærd, ligger mindst på niveau med RSPCA standarden", konkluderer Alfred Jokumsen.


Fiskevelfærd er et centralt tema for Organic RDD 4 forskningsprojektet ShelterFish, som udføres i et samarbejde mellem DTU Aqua, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab ved Københavns Universitet, Dansk Akvakultur, Lihme Dambrug, Vork Dambrug og Ravnstrup Mølle. Projektet får tilskud fra GUDP under Miljø- og Fødevareministeriet og koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer).