Recirkulering af restprodukter skal bidrage til opfyldelse af økologimål

Den markante forøgelse af det økologiske areal i Danmark og Europa udfordrer tilgængeligheden af næringsstoffer og fordrer øget recirkulering. Vi mangler dog fortsat et overblik over muligheder og løsninger i forhold til at opnå en bedre næringsstofforsynende evne af jorden via recirkulering.

Det økologiske areal vokser. En gammel målsætning om fordobling af 2007-arealet er opnået, og økologi udgør nu 11 pct. af landbrugsarealet. Men det er kun begyndelsen. EU-Kommissionen har med sin fødevareplan en målsætning om, at 25 pct. af landbrugsjorden i EU skal være økologisk i 2030.

Til gavn for klimaaftryk og jordens frugtbarhed

Den økologiske planteproduktion har på nuværende tidspunkt en utilstrækkelig adgang til næringsstoffer, er afhængig af konventionel gødning og bør optimalt set mindske klimapåvirkningen pr. produceret enhed. Forsknings- og udviklingsprojektet FertiHood er sat i verden for at øge udbytter og reducere klimaaftrykket igennem forbedring af jordens frugtbarhed og evne til at frigive næringsstoffer igennem recirkulering af restprodukter fra landbrug og samfund. Målet er at skabe økologiske gødninger og bestemme effekten på jordens frugtbarhed og biodiversitet, samt at udvikle næringsstofrådgivning for at opnå et øget udbytte, optimeret økonomi og bæredygtighed.

Det nyligt afsluttede Organic RDD-projekt NutHy har arbejdet med tre eksempler på restprodukter (halmaske, Fertigro og fiskeensilage), som er velegnede og findes i forholdsvis store mængder.

”I det forudgående Organic RDD-projekt NutHy har vi i samarbejde med Landbrugsstyrelsen diskuteret godkendelse af restprodukter. På nuværende tidspunkt er der dog visse udfordringer ift. at få godkendt produkter pga. juridiske årsager, som har tråde til EU-lovgivningen. Men, skal vi nå de ambitiøse mål på et 20-30% økologisk areal og et reduceret klimaaftryk, må arbejdet med restprodukter fortsætte. Det gør vi i det nye projekt FertiHood”, udtaler professor, Jørgen Eriksen, AU, projektleder i NutHy og FertiHood. 

Projekt FertiHood trin-for-trin:

  • Identifikation af affaldsstrømme og screening for implementérbarhed
  • Undersøgelse af potentiale for restprodukters forbedring af jordens frugtbarhed
  • Test af indikatorer for jordfrugtbarhed, inklusiv Albrecth-Kinsey-systemet
  • Optimering af input til biogasanlæg med henblik på balanceret gødning
  • Optimering af biogasprocesser mht. tilgængelighed af kvælstof og kulstoflagring i jord
  • Optimering af svovlgødningsværdi af afgasset materiale
  • Udvikle økologiske gødningsnormer og gennemføre økonomisk optimering af næringsstofforsyningen på tværs af bedriftstyper og industrier til forbedring af økologien som levevej
  • Vurdering af klima- og miljømæssige konsekvenser som motivation for økologiske landmænd        

FertiHood er en del af Organic RDD 6-programmet, som koordineres af ICROFS. Projektet har fået tilskud fra GUDP under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.