Omfattende præsentation af ny vidensyntese på Øko-kongressen

Vidensyntesen "Økologiens bidrag til samfundsgoder" bliver præsenteret af ICROFS direktør Niels Halberg og førende økologiforskere ved et plenumseminar i Vingstedcenteret den 25.11.15 og debatteret af ca. 300 landmænd, rådgivere og andre økologiinteresserede.

I 2015 har 75 danske forskere og eksperter kortlagt den eksisterende viden om øko­logiens samfundsmæssige værdi. Det er sket på opdrag af NaturErhvervstyrelsen og under koordination af ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer.

Resultatet er vidensyntesen ”Økologiens bidrag til samfundsgoder”, der udkommer som bog i forbindelse med Økologikongres 2015.

På et særligt plenumseminar med 300 tilhørere præsenterer fem  af de forskere og eksperter, som har lavet vidensyntesen, de dilemmaer og udfordringer, økologerne skal håndtere for at blive endnu bedre, når det gæl­der miljø, dyrevelfærd, klimabelastning, natur/biodiversitet og landdistriktsudvikling. De klæder deltagerne på til selv at tage stilling til, hvordan økologien kan gøre den endnu bedre (A1-A5).

Centrale spørgsmål                                              

  • Hvordan bidrager økologien til de fælles samfundsgoder i dag?
  • Hvor ligger de bedste succeshistorier?
  • Hvad er de største udfordringer i forhold til miljø, dyrevelfærd, klima, biodiversitet og landdistriktsudvikling 

11.30-11.40

Økologien er en succeshistorie – og den skaber samfundsmæs­sig værdi
Direktør Niels Halberg, ICROFS, Foulum

11.40-12.10

Udfordringer og dilemmaer – indlæg á fem minutters varighed

MILJØ: Udfordringerne i at minimere miljøbelastningen og samtidig øge produktiviteten.
Seniorforsker John E. Hermansen, Aarhus Universitet, Foulum

DYREVELFÆRD: Udfordringerne i at forbedre dyrevelfærden og samtidig øge produktiviteten.
Professor Jan Tind Sørensen, Aarhus Universitet, Foulum

NATUR OG BIODIVERSITET: Udfordringerne i at forbedre biodi­versiteten og samtidig øge udbytterne i marken.
Lektor Vibeke Langer, Københavns Universitet

KLIMA OG ENERIG: Det økologiske landbrugs udfordringer på klima- og energiområdet.
Landskonsulent Erik Fog, SEGES

LANDDISTRIKTSUDVIKLING: Udfordringerne i at skabe positiv landdistriktsudvikling og mere beskæftigelse på landet.
Konsulent Mette Melgaard, Strynø

TEMAMØDE A1-A5 ONSDAG 12.30-13.00

Økologiens samfundsværdi – afstemning og diskussion

Efter plenummødet om økologiens bidrag til samfundsgoder­ne (A) får tilhørerne ordet. Kongressens deltagere deler sig op i temagrupper, og nu skal de ved afstemning med et elektro­nisk stemmeværktøj tage stilling til tre centrale spørgsmål, når det gælder fremtidens udvikling inden for det tema, de har valgt. Derefter er der gruppediskussion om de samme spørgsmål og til slut afstemning igen. Undervejs i forløbet er oplægsholderne fra plenummødet til stede og kan tilkaldes som eksperter, hvis der opstår spørgsmål i grupperne, som deltagerne ikke selv kan svare på.