Offentliggørelse af Organic RDD 3-projekter

I ansøgningsrunden for Organic RDD 3 modtog GUDP i alt 10 ansøgninger. Heraf får 4 projekter tilsagn for i alt cirka 20 mio. kroner.

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har udvalgt en række projekter, der skal have støtte. Mens 3 af projekterne fokuserer på udfordringer inden for planteproduktion, drejer det sidste projekt sig om husdyrproduktion.

Nedenfor kan du læse om de udvalgte projekter under Organic RDD 3.

DoubleCrop

Projektleder: Hanne Lakkenborg Kristensen, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet

Kravet om troværdighed i den økologiske produktion af grøntsager og kartofler er stigende, men svært at indfri med de nuværende produktionsmetoder. Forbedret jordkvalitet er essentiel for at kunne opnå en intensiv, omkostningseffektiv økologisk høj-værdi produktion. Udfordringen ligger i, at økologisk husdyrgødning er en begrænset ressource, og på nuværende tidspunkt kan mængden kun opfylde en lille del af behovet for gødning.

Projektets mål er at udvikle og implementere nye og intensive økologiske afgrødesystemer ved at anvende dobbeltafgrøder, plantebaseret gødning og reduceret jordbearbejdning for at opnå en forbedret jordkvalitet, fjerne behovet for konventionel gødning og reducere miljølastningen, samtidig med at produktiviteten øges.

NutHY

Projektleder: Jørgen Eriksen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Selv om der findes stor viden om dyrkningsmæssige forhold i økologisk planteproduktion, er udbytterne stadig langt under potentialet. Årsagerne til dette er 1) at næringsstoffernes tilgængelighed ikke er afstemt med planternes behov pga. manglende fokus på enkeltnæringsstoffers betydning eller ringe synkronisering, 2) at der mangler næringsstofkilder, og 3) at den eksisterende viden er utilstrækkeligt implementeret i praksis. Projektets mål er at øge udbytter og ressourceeffektivitet i økologisk planteproduktion ved målrettet og helhedsorienteret optimering af næringsstofforsyningen og effektiv implementering i praksis.  

SaaGodt

Projektleder: Anders Borgen, Agrologica 

Økologisk fremavlet såsæd har tidligere vist sig at have en langsommere fremspiring end konventionel såsæd, og dette giver dårligere ukrudtskonkurrence og lavere udbytte. Endvidere er økologisk såsæd oftere inficeret med udsædbårne sygdomme på grund af begrænsede muligheder for bekæmpelse.

Projektet vil undersøge, om der er forskelle i spiringsvitaliteten i økologisk og konventionel såsæd, og desuden identificere metoder til forbedring af spiringsvitaliteten ved dyrkningstiltag i fremavlen. Endvidere vil der blive udviklet et pilotanlæg til behandling af såsæd med termisk ultralyd, og pilotanlægget vil sammen med en række andre saneringsmetoder blive testet for effektiviteten overfor udsædbårne sygdomme i økologisk såsæd.

SuperGrassPork

Projektleder: Erik Fog, SEGES

Projektets formål er at etablere en holdbar løsning i forhold til at opnå en udvidet og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion, baseret på bioraffineret proteinfoder, ekstraheret fra økologiske græsmarksafgrøder. At give økologiske svin "græsprotein" vil resultere i en svineproduktion, som er baseret på 100% økologisk foder og desuden gavnlig for kulstofbinding, biodiversitet, ukrudtsbekæmpelse og ressourceffektivitet. Fokus vil være på: 1) optimering af og strømlining af bioraffineringsteknikker, 2) måling og evaluering af foderværdien af græsprotein til svin, 3) miljømæssig og økonomisk bæredygtighed af græsproteinproduktion og 4) muligheder for kommercialisering af "græsprotein" til økologisk foderproduktion.


Læs mere om GUDPs uddeling af penge til bæredygtige og innovative projekter inden for fødevareerhvervet