Økologi kan gavne biodiversiteten - men forspringet skrumper

Økologisk drift er ofte bedre for biodiversiteten end konventionelt. Det er senest dokumenteret i forskningsprojektet REFUGIA. Men i takt med at de økologiske brug bliver mere intensive, skrumper forspringet i mangfoldighed ind.

Foto: Global Økologi/Artikeluddrag Global Økologi
Foto: Global Økologi/Artikeluddrag Global Økologi

Læs hele artiklen i magasinet Global Økologi 2.2015

Biodiversiteten er under pres fra flere sider. Vandforurening, næringsstofudledning, klimaforandringer og spredningen af invasive arter er blot nogle af de faktorer, der truer mangfoldigheden blandt naturens plante- og dyrearter. Det er konklusionen i den seneste miljøtilstandsrapport Natur og Miljø 2014 fra Miljøstyrelsen.

Det er en udbredt opfattelse, at økologisk jordbrug fremmer den biologiske mangfoldighed, og dermed at omlægning af landbruget kan være en vej til at fremme biodiversitet i agerlandet. En del forskning understøtter denne antagelse, men spørgsmålet er, om det gælder generelt og desuden, hvor stor effekten reelt er. Disse spørgsmål var omdrejningspunkt for forskningsprojektet REFUGIA ved Aarhus Universitet, som ICROFS koordinerede. Projektet løb over en årrække og blev endeligt afsluttet i 2014. Formålet var at øge kendskabet til den multifunktionelle rolle, som økologisk landbrugsdrift har.

REFUGIA viste blandt andet, at der i konventionelle marker er så lidt ukrudt, at det ikke kan understøtte den nødvendige insektfauna, mens der er højere ukrudtsbiomasse i de økologiske marker. Samtidig har projektet påvist, at bundfloraen i hegn på økologiske bedrifter indeholder flere urter, der blomstrer mere og dermed udgør en væsentlig bedre fødekilde for blomstersøgende insekter.  Endelig viste resultaterne, at andelen af småbiotoper på bedriften er af større betydning for mængden af små pattedyr end dyrkningsformen (økologisk/konventionel).

Intensivering truer diversiteten

REFUGIA har imidlertid også påvist, at biodiversiteten på de økologiske brug bliver mindre i takt med, at driftsformen bliver mere intensiv.

Økologisk jordbrug udgør i dag omkring syv procent af landbrugsarealet, og der er realistiske forventninger om, at arealet vil blive større. Dermed er der også et muligt potentiale for øget biodiversitet. Men i de seneste år er der sket betydelige ændringer inden for økologisk jordbrug. På linje med udviklingen i det konventionelle jordbrug er der blevet færre, men ofte større og mere specialiserede bedrifter. På en del brug er produktionen blevet intensiveret, mens andre fastholder en mere ekstensiv drift. Derfor er økologiske produktionsforhold ikke længere i sig selv garanti for højere biodiversitet.

Resultaterne fra REFUGIA viser, at det har negativ effekt på biodiversiteten på de økologiske brug, at dyrkningsmetoderne bliver mere intensive og den økologiske ukrudtsbekæmpelse mere effektiv.  Det går ud over både mangfoldigheden i floraen i marken, og i den insektfauna, som er tilknyttet ukrudtsarterne.

Et markant resultat fra projektet viser, at lang og uafbrudt økologisk drift er  afgørende for forbedring af plantediversiteten i bundfloraen i hegn, idet antallet af plantearter stiger, jo længere tid de omgivende marker har været dyrket økologisk. 

REFUGIA-projektet blev gennemført i regi af ICROFS – Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer. 

Denne artikel indgår i en længere udgave i Det Økologiske Råds magasin Global Økologi som en del af et større tema om biodiversitet.

Læs hele Global Økologis temanummer om biodiversitet, marts 2015

Læs ICROFS Nyts temanummer om REFUGIA, september 2014