ICROFS: Godt med fortsat fokus på forskningen

Fødevareminister Dan Jørgensen fremlægger i dag en ny samlet handlingsplan for et mere økologisk Danmark.

Pressefoto: Lars Svankjær

"Ny viden og teknologi er nødvendig for at opnå en fordobling af det økologiske areal i 2020. Derfor vil regeringen fortsætte forsknings-, udviklings- og demonstrationsindsatsen på økologiområdet" står der i regeringens netop offentliggjorte Økologiplan Danmark.

På baggrund af ICROFS' 2012 analyse af økologiforskningens effekt fra 1996-2010 samt servicetjekket af regeringens økologiindsats i 2014 afsætter regeringen 30 mio. kr. til styrkelse af økologiforskningen i regi af Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram (GUDP) og ICROFS. Pengene skal bl.a. gå til en ny ansøgningsrunde under Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram.

25 mio. kr. af forskningsreserven for 2015 går desuden til styrket økologiforskning, mens regeringen bruger Fødevareministeriets myndighedsaftaler med universiteterne til bl.a. at løse udfordringer i økologien.

"Det er godt, at der lægges op til at fortsætte et særligt forsknings- og udviklingsprogram til understøttelse af økologien - også efter det nuværende program, som fordeler de sidste midler i indeværende år," siger centerchef i ICROFS, Niels Halberg, der understreger behovet for at understøtte såvel innovation i de eksisterende økologiske landbrug og fødevarevirksomheder, forskning i nye økologiske jordbrugssystemer som forskning i, hvordan økologien bedst understøtter samfundsmæssige behov og goder - eksempelvis biodiversitet, dyrevelfærd og lavt antibiotikaforbrug.

"Det ville desuden være hensigtsmæssigt, såfremt de ekstra 25 mio. kr. af forskningsreserven for 2015 til styrket økologiforskning, afsat til fordeling via Innovationsfonden, også går til at understøtte det innovationsbehov, som den økologiske sektor samlet har formuleret i en fælles forsknings- og udviklingsstrategi. På den måde sikres der synergi mellem de forskellige programmer til understøttelse af økologien," siger Niels Halberg. 

Vidensyntese på vej

I tilgift til de afsatte midler, finansierer regeringen også en ny vidensyntese. ICROFS/FØJO har siden 1998 udført i alt tolv vidensynteser om centrale emner i økologisk jordbrug og fødevaresystemer. Og selvom mange af økologiens gode samfundseffekter er belyst, så er der konstant behov for yderligere viden.

ICROFS har allerede indledt arbejdet med den ny vidensyntese, som skal belyse eksisterende og manglende viden om økologiens samfundseffekter.

Vidensyntesen udkommer ultimo september.

Læs tidligere vidensynteser her