Håndbog i miljø og dyrevelfærd for økologiske svineproducenter på vej

Det er muligt at få bedre sundhed og velfærd hos øko-svin og mindske miljøbelastningen uden væsentlige ekstra-investeringer, viser ny forskning. En håndbog skal lære landmændene hvordan.

De økologiske svineproducenter kan opnå forbedringer alene ved at ændre praksis på en række områder, viser det fælleseuropæiske forskningsprojekt 'ProPig'.

I alt var 74 økologiske svineproducenter i Østrig, Tjekkiet, Tyskland, Danmark, Frankrig, Italien, Sverige og Storbritannien med i projektet Pro-Pigs - et Core Organic projekt, som er koordineret af ICROFS. På alle bedrifter blev der indsamlet data vedrørende husdyrsundhed, -velfærd, produktivitet, fodring og miljøbelastning ved hjælp af særligt software, som er udviklet i projektet.

Landmændene var selv med til at udvælge de indsatsområder, de ville arbejde med at forbedre. Valget faldt på tværs af landene oftest på reproduktion, ernæring og sundhed.

Sundhed, velfærd og miljø

Bedrifterne i projektet kunne opdeles i tre overordnede typer:

  1. Udendørs (U) - Alle dyrekategorier opstaldes på friland
  2. Delvis udendørs (DU) - Nogle dyrekategorier opstaldet på friland - andre, typisk fravænnings- og slagtesvin, indendørs med udendørs løbegård, eller produktionen opdeles i en sæsonbestemt ude- og indeperiode
  3. Indendørs med udendørs løbegård (I) - Alle dyrekategorier opstaldes indendørs med udendørs løbegård


Undersøgelserne blev gennemført på omkring 25 gårde inden for hver af de tre produktionstyper og på tværs af de otte medvirkende lande. Sundheden og dyrevelfærden i besætningerne blev vurderet, og næringsstofbalancer samt livscyklusvurderinger på en række relevante scenarier blev beregnet.

Variationen af miljøpåvirkninger inden for den enkelte produktionstype viste sig at være større end mellem de tre produktionstyper. Med hensyn til husdyrsundhed og -velfærd så havde grise, der var ude året rundt, bedre sundhed og velfærd end grise i de to andre produktionstyper. Systemer, hvor grisene var inde året rundt, havde derimod de bedste produktionsresultater for slagtesvin.

Håndbog kan blive nyttigt redskab

Projektet ProPigs har taget udgangspunkt i, at den økologiske svineproduktion nødvendigvis skal være konkurrencedygtig, men samtidig også have både lav miljøpåvirkning og god dyresundhed og -velfærd.
Der er allerede oplagte muligheder for at opnå begge dele på én gang: Forbedring af de økologiske grises sundhed og velfærd burde kunne resultere i mindre miljøbelastning gennem nedsat medicinforbrug, bedre tilvækst og højere fodereffektivitet.

Tesen var, at husdyrenes sundhed og velfærd kan forbedres yderligere ved hjælp af forebyggende initiativer, optimal sygdomshåndtering og innovative systemer til styring af udearealerne. I projektet har alle de medvirkende landmænd fået nye arbejdsrutiner.

Retningslinjerne for disse forbedringer i praksis er blevet formuleret af landmændene selv i sparing med forskerne. Opfølgning på denne del af projektet viste, at tiltagene af landmændene vurderedes realistiske at gennemføre, selv om der også ligger mange udfordringer i det.

Resultaterne er sammen med eksisterende faglige viden brugt i udviklingen af håndbogen, som inden for nærmeste fremtid er tilgængelig for økologiske svineproducenter i hele Europa.

Se også artiklen i Økologi & Erhverv