Blomsterblandinger og bestøvende insekter

En vigtig viden til design af græsmarksblandinger er, at forskellige blomsterarter tiltrækker forskellige insekter, men at jordbund og slæt påvirker blomstring.

Mangel på blomster og bestøvende insekter
Insektbestøvning er en vigtig økosystemydelse, både for frøsætning hos vilde planter og hos en lang række afgrøder, særligt hos raps, frugttræer, bærbuske og kløver. Det danske landbrugsland er dog generelt fattigt på blomster, og dermed mangler både vilde og kommercielle bier føde. Det er en af årsagerne til biers tilbagegang i den danske natur. Flerårige græsmarksblandinger med urter og bælgplanter kan forbedre levevilkårene for bestøvende insekter og sikre en god produktion af insektbestøvede afgrøder.

Generelt er blandinger med mange plantearter bedre for bier og andre bestøvere end blandinger med få arter. En blanding med flere arter giver føde til insekter gennem en længere periode, fordi arterne blomstrer forskudt af hinanden. Mængden af blomster og fordelingen af forskellige arter kan dog variere afhængigt af jordbund og hyppigheden af slæt.  

Jordbund og slæt
I Multiplant projektet, hvor blandinger primært blev udviklet til optimering af biogas- og proteinproduktion, blev de samme blandinger udsået på tre forskellige lokaliteter: To lokaliteter adskilt af få kilometer, men hvor den ene havde en sandet lerjord (JB4) og den anden tung lerjord (JB6) samt en tredje lokalitet med sandet lerjord (JB4) ca. 20 km fra de første to lokaliteter.

Vores optællinger af blomster gennem vækstsæsonen 2016 viste, at sammensætningen af blomster på de to sandede lerjorde lignede hinanden mere end de to geografisk nære lokaliteter. Således var blomster af kommen langt mere talrige på den lerede lokalitet, mens blåhat blomstrede langt hyppigere på de mere sandede jorde. Den samme blanding kan derfor have forskelligt ”udtryk” på forskellige jorde, fordi jordbunden har betydning for arternes blomstring. 

Hyppigheden af slæt påvirkede også blomstringen. Hyppige slæt øgede kun blomstringen hos et fåtal af plantearter, og et enkelt årligt slæt gavnede heller ikke blomstringen. To årlige slæt resulterede generelt i flest blomster over en længere periode.

Bestøvningsprofiler
Blomster tiltrækker bestøvere fra det omgivende landskab, så præcis hvilke insekter, der ses på blomsterne afhænger også af hvilke insekter, der lever i det givne landskab. Alligevel viste vores undersøgelser, at en given planteart har en ”bestøvningsprofil”, dvs. en typisk fordeling af insektgrupper, som netop denne blomst tiltrækker. For eksempel tiltrak kommen forskellige former for fluer, mens brunelle og kællingetand mest tiltrak humlebier.

Viden om bestøvningsprofiler er derfor vigtig, når man designer blomsterblandinger, så man tilgodeser forskellige insektgrupper. De fleste bælgplanter (rødkløver, hvidkløver og kællingetand) er gode til at tiltrække store bier, men de tiltrækker ikke fluer eller små bier. Lucerne afviger herfra ved at tiltrække mange sommerfugle.

Indgår urter i blandingerne hjælper man også andre bestøvende insekter end bier, herunder svirrefluer og andre fluer. Udover at være vigtige bestøvere, har de også andre funktioner i økosystemet, fordi larverne fra nogle arter gør nytte ved biologisk bekæmpelse af skadedyr. 

Læs mere om:

***

Klummen er også bragt i Økologi & Erhverv den 3. november 2017

Projektet Multiplant er en del af Organic RDD 2- programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.