Bioraffinering af grønt kan give mere protein, gødning og bioenergi

Forskningsprojekterne MultiPlant og Organofinery vil hjælpe økologiske landmænd til på én gang at skaffe protein til de enmavede dyr og forbedre gødningsforsyningen til planteproduktionen. Projekterne vil anvende et helt nyt pilotanlæg i Foulum til opskalering af processerne.

Forsyning med økologisk proteinfoder til de enmavede dyr, bedre og mere robuste sædskifter i områder med få kreaturer og bedre udnyttelse af næringsstofferne og højere udbytter er nogle af de centrale udfordringer i økologisk landbrug. I dag anvendes konventionelt protein på dispensation til økologiske svin og fjerkræ. Samtidig importeres konventionel gødning for at sikre næringsstofindholdet i jorden på økologiske bedrifter uden husdyrhold. Der er akut brug for løsninger til disse udfordringer.

Derfor fokuserer to økologiske projekter, Organofinery og MultiPlant på at udvikle metoder til at udvinde proteiner af grøntafgrøder. I kombination med ny teknologi, som gør det muligt at bruge restprodukterne fra denne proces til produktion af biobrændstof, kan de nye raffineringsmetoder bane vejen for et nyt og mere bæredygtigt produktionssystem med bedre sædskifter, højere udbytter og mindre miljøbelastning.

Lovende resultater

OrganoFinery koncentrerer sig om bioraffinering med en patenteret metode, hvor der anvendes mælkesyrefermentering til udfældning af proteiner. Resterne fra proteinraffinering kan bruges til gødning og energiproduktion. Et af projektets mål er at identificere afgrøder, der er egnede til økologisk planteavlsbedrifter med et generelt behov for kvælstof

I Organofinerys  første år er der på forsøgsbasis høstet rødkløver, kløvergræs, lucerne og olieræddike, og proteinraffineringsmetoden er afprøvet i laboratorieskala. Forhold som høsttidspunkter, gødningsmængder, proteinindhold og aminosyresammensætning i hele planter bliver undersøgt, og resultaterne er lovende. Der blev opnået en tilfredsstillende mængde protein med en aminosyresammensætning, der er mere optimal end sojaprotein til fjerkræfoder.

Opskalering til efteråret

Det er planen at opskalere metoden på et helt nyt pilotanlæg i Foulum til efteråret i samarbejde med bl.a. det økologiske projekt MultiPlant og et stort strategisk Bio-Value-program. Aarhus Universitet har desuden netop etableret et såkaldt HTL-anlæg, som laver bio-olie på basis af plantemateriale, og i tilknytning til det, bliver der etableret et pilotanlæg til udvinding af proteiner fra grøn biomasse. Samspillet mellem de to anlæg giver mulighed for en markant mere effektiv anvendelse af biomassen.

I Organofinery arbejdes der på bioraffinere høsten fra syv hektar rødkløver til efteråret, når protein-anlægget står klar. Det udvundne protein skal bruges i fodringsforsøg for at vurdere fordøjelighed og egnethed som foder til æglæggende høner. Senere skal fjerkræfoder baseret på kløverprotein afprøves i stor skala i økologiske fjerkræbesætninger. Der vil blive foretaget økonomiske analyser og markedsanalyser af konceptet og set på mulighederne for at implementere bioraffineringsteknologien i praksis.

Organofinery er et Organic RDD 2 projekt, koordineret af ICROFS. De ledes af Aalborg Universitet i samarbejde med Seges og både Københavns Universitet, Aarhus Universitet samt firmaerne Biotest, Fermentationexperts, AgroTech og IFAU bidrager.

Læs mere om Organofinery