BEEFARM: Økologiske landmænd skal tænke som bier

Vilde bier i Danmark og resten af Europa er i tilbagegang. Det betyder forringet dyrkningssikkerhed for insektbestøvede afgrøder og manglende bestøvning af vilde planter. Forskningsprojektet, BEEFARM, har udviklet en app, der giver landmænd bedre mulighed for at skabe gode rammer for bier og dermed øge udbyttet.

Foto: Coulorbox

Landmænd er essentielle aktører for biernes vilkår i agerlandet. De økologiske landmænd har særligt fokus på bestøvning både af hensyn til produktionen og den generelle biodiversitet.
Projektets overordnede formål er at give økologiske og konventionelle landmænd større mulighed for at vurdere kvaliteten af deres bedrift som levested for vilde bier; dermed bliver de bedre i stand til at handle proaktivt for at forbedre biernes vilkår. Værktøjet udvikles i samarbejde med økologiske producenter af rødkløverfrø og æbler, da de er særlig afhængige af god bestøvning. Den centrale del af værktøjet er et evidensbaseret pointsystem, hvis videnskabelige basis er en forskningsmodel, der kobler ressourcer og vilde bier på landskabsniveau.

Udvikling i samarbejde med landmænd
Værktøjet sætter landmanden i stand til at estimere udbuddet af bi-ressourcer gennem sæsonen.
De økologiske avlere vurderer ved hjælp af værktøjet, om der er føde til rådighed for bedriftens vilde bier i form af blomstrende planter med god nektar, og det vurderes, om bierne kan finde uforstyrrede, sandede pletter samt hullede træer, kvasbunker og græstuer til reder. Desuden vurderes pollenkvalitet fra tidligt forår til hen på eftersommeren. Sideløbende registrerer forskerne antallet af vilde bier, deres føde og levesteder og bestøvningen på bedrifterne. I løbet af projektet testes og justeres værktøjet på grundlag af landmændenes feedback om brugervenlighed, og på basis af overensstemmelse mellem modellerede og observerede forekomster af vilde bier.

Udbyttet af projektet forventes at være bedre forhold for bestøvere på økologiske bedrifter, bedre bestøvning og dermed større dyrkningssikkerhed i frø- og frugtavlen.
Værktøjet vil kunne justeres til anvendelse på bedrifter med fx økologisk raps eller hestebønner. 

Projektet trin for trin:

  1. Landmanden evaluerer sammen med forskere fra KU og AU udbuddet af føde og attraktive levesteder på bedriften
  2. Forskerne laver feltstudier i rødkløvermarken/æbleplantagen på bestanden og diversiteten af vilde bier
  3. Landmandens registreringer sammenholdes med forskernes data
  4. Værktøjets indhold og brugerflade justeres løbende på grundlag af feedback fra avlerne


BEEFARM
er et Organic RDD-projekt, som løber fra 01-10-2014 til 31-03-2017.

Læs også artiklen i Økologi & Erhverv 28.11.14: Landmænd skal tænke som bier


Projektpartnere:
Københavns Universitet
Aarhus Universitet
Seges, Økologi
DLF-Trifolium
Økologiske frøavlere
Økologiske frugtavlere