Åbent for tilmelding til ØkologiKongres 2017

Tilmelding til ØkologiKongres 2017 er netop åbnet. Kongressen er en enestående mulighed for at møde folk fra den økologiske sektor på tværs af faggrænser og for at blive udfordret og inspireret. Oplægsholdere fra en lang række ICROFS-koordinerede projekter bidrager med viden på kongressen.

Den 29. og 30. november holder SEGES, Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer i samarbejde med ICROFS – Aarhus Universitet og Biodynamisk forening Økologi-Kongres 2017 med bæredygtighed som et af hovedtemaerne.

Økologi-Kongressen samler landets økologiske landmænd, fødevarevirksomheder, professionelle køkkener, forskere og almindeligt øko-interesserede danskere til to dages faglige møder med den nyeste viden og vigtige værdidebatter med udgangspunkt i økologiens grundprincipper. Programmet er tematisk inddelt i alt fra sundhed, planteavl, bioraffinering, kvæg, svin, slagtekyllinger til markedstendenser i ind- og udland, og meget mere.

-  Vi skal finde vores egne ben at stå på. Det gælder fx inden for brug af sorter, avlsarbejdet og måder at gøre tingene på. Det er vigtigt, at vi får gjort tanker og ideer til handling og får afprøvet, hvad der virker og ikke virker. Derfor glæder jeg mig til på Økologi-kongressen til at høre resultaterne fra de mange forsknings- og demonstrationsprojekter, som arbejder på at finde svar og løsninger på vores udfordringer, siger Hans Erik Jørgensen, der er formand for Økologisektionen, Landbrug & Fødevarer.

På kongressen deltager en række danske forskere med viden baseret på ICROFS-koordinerede projekter, herunder Organic RDD 2, Organic RDD 2.2 og CORE Organic.


Overblik over møder med oplægsholdere fra ICROFS-projekter:

D. 29.november

A5: ’Økologi og sundhed – fornuft eller trend?
(Organic RDD2.2-projektet OrgHealth deltager)
Sundhed og velfærd står højt på såvel den politiske som på den almindelige danskers dagsorden. Økologisk fødevareproduktion adskiller sig fra konventionel produktion på en række områder. Områder, der anses for at have direkte eller indirekte betydning for folkesundheden via den sundhedsmæssige kvalitet af fødevarerne, fødevaresikkerheden og kostens sammensætning. Forbrugerne forventer, at økologiske produkter er sundere – men hvad ved vi egentlig om sundhedseffekten af økologisk kost?

A7 og B7: ’Bioraffinering af grøntafgrøder til proteinfoder I og II’
(Organic RDD2-projekterne OrganoFinery og MultiPlant)
Økologisk husdyrproduktion har en stor udfordring med at skaffe økologisk proteinfoder af høj kvalitet til en voksende produktion af fjerkræ og svin. Meget økologisk proteinfoder importeres, og danske proteinkilder, som hestebønner og lupin, har ikke en optimal aminosyresammensætning. Protein fra græs og kløver har derimod en god aminosyresammensætning, og kløvergræs er en ideel afgrøde i økologiske sædskifter. Men hvordan udvinder man græsprotein, og hvilke muligheder giver det i økologisk produktion? En række forskere bidrager med nyeste viden om, hvordan man udvinder græsprotein, og hvilke muligheder det giver i økologisk produktion i A7. I forlængelse af de faglige oplæg i møde A7 ”Realisering af bioraffinering af grøntafgrøder til proteinfoder” er en række repræ- sentanter fra værdikæden inviteret til at diskutere, om bioraffinering af grøntafgrøder er en genial løsning på proteinforsyningen eller blot en luftig vision?

D3: ’Flere pattegrise skal overleve i økologisk produktion’
(Organic RDD2-projektet VIPiglets)
Et væsentligt princip i den økologiske produktion er god dyrevelfærd. Den tidlige pattegrisedødelighed er dog høj. I forskningsprojektet VIPiglets har en række forskere, rådgivere og økologiske producenter taget denne udfordring op. På mødet kan du få nyeste resultater om metoder til at forbedre pattegrises vitalitet ved fødsel gennem genetisk selektion og til at forbedre so- og pattegrises nærklima omkring faring.

D. 30.november

E1: ’Stål og konkurrencekraft mod ukrudt’
(Organic RDD2 og CORE OrganicPlus-projekterne RowCrop og PRODIVA)
Øg rækkeafstanden i korn og gør plads til radrenserskær. Det er den nye trend i ukrudtsbekæmpelsen, men er det nu også det bedste både i forhold til ukrudt og afgrøde? Få den nyeste viden om, hvad sorts- og artsblandinger af korn kan gøre for at holde ukrudtet nede. Sidst, men ikke mindst, kan du høre om, hvordan du øger afgrødens konkurrencekraft mod ukrudt; næppe så nyt, men erfaringsmæssigt er der ikke noget bedre mod ukrudt end en vellykket afgrøde.

E4: ’Antibiotikafri økologisk kvægproduktion’
(Organic RDD2.2-projektet ViOrCa og CORE Organic Plus-projektet OrganicDairyHealth)
Antibiotika skal bruges med omtanke, og landmanden skal samtidig sikre, at syge dyr håndteres velfærdsmæssigt forsvarligt. Kalvediarre samt yverbetændelse i økologiske mælkekvægsbesætninger er nogle af de væsentligste årsager til brug af antibiotika hos kvæg. Få nyeste viden om, hvordan antibiotikaforbruget kan reduceres under hensyntagen til dyrenes velfærd.

E5 og F5:’MultiChick I – Diversitet og troværdighed i økologisk slagtekyllingeproduktion
og ’MultiChick II – Merværdi i produktion og salg af kyllinger’

(Organic RDD2-projektet MultiChick)
Økologiske kyllinger er en varegruppe med en markedsandel på kun 1%. Samtidig er der stor forskel mellem økologisk og konventionelt produceret kylling i forhold til adgang til udeareal, væksthastighed, foder og belægningsgrad. Under E5 kan du få indblik i resultater opnået i forskningsprojektet MultiChick og potentialet for at udvide dansk økologisk slagtekyllingeproduktion. Møde F5  tager udgangspunkt i et værdikæde-perspektiv, hvor aktører fra forskellige led i værdikæden giver deres bud på muligheder og begrænsninger for at understøtte en positiv markedsudvikling for økologiske slagtekyllinger og grundlaget for at hæve markedsandelen af danske økologiske kyllinger. Mødet afsluttes med en debatrunde.

E6: ’Bedre økonomi i økologisk frugtproduktion
(Organic RDD2-projekterne ProtecFruit og Beefarm)
Det er nu muligt at producere dansk økologisk kernefrugt af en meget høj kvalitet under markiser, men hvordan forbedres økonomien? Få mere viden om de dyrkningstekniske muligheder og om øget robusthed i plantagen ved hjælp af blomsterstriber og bedre levesteder for bier.

F2: ’Rækkedyrkning – fremtidens økologiske korndyrkning’
(Organic RDD2-projektet RowCrop)
Rækkedyrkning i korn giver mulighed for radrensning i kornrækkerne, såning af efterafgrøder i rækkemellemrummene og radrensning mellem rækkerne af efterafgrøder. Dette er et rent Kinderæg med hele tre gevinster: 1. god kontrol med både enårigt ukrudt og rodukrudt 2. god etablering af kvælstoffikserende efterafgrøder 3. gode og stabile udbytter Systemet er udviklet og demonstreret i forskningsprojektet RowCrop – og det virker! Forskerne har i mange år arbejdet med at finde ud af, hvordan man opnår højere og mere stabile udbytter i økologisk planteavl.

F3: ’Fremtidens øko-ko – hvad kan og vil vi avle efter?’
(Organic RDD2-projektet SOBcows)
Det er muligt at avle på mange forskellige egenskaber hos økologiske malkekøer. Men er det sundhed hos koen, fedtsyresammensætningen i mælken eller måske egenskaber hos de gamle husdyrracer, som der bør satses på? Kan de økologiske principper indgå i avlsmålet? Og kan det betale sig rent økonomisk for den økologiske landmand og for udviklingen af økologien at avle efter bestemte egenskaber hos malkekvæget? På dette møde præsenteres du for dugfriske resultater fra Organic RDD-projektet SOBcows, der giver et bud på den fremtidige avl.

F4 – ’Antibiotikafri svineproduktion’
(Organic RDD2-projekterne VIPiglets og pEcoSystem)
Antibiotika anvendes i stor grad til behandling og forebyggelse af diarré og infektioner i den konventionelle svineproduktion – og i nogen grad også i økologisk produktion. Antibiotikaforbruget kan medføre øget forekomst af multiresistente bakterier. Desuden udgør det i stigende grad et miljøproblem, at tungmetaller som zink og kobber spredes med gylle for derefter at ophobe sig i landbrugsjorden. Så hvad gør vi for at nedsætte antibiotikaforbruget?

G5 – ’Potentialet for dansk økologi – i og uden for Danmarks grænser
(Organic RDD2.2-projekterne LOCO og SOMDwIT)
Øget værditilvækst kræver, at produkterne har noget ’ekstra’ at tilbyde forbrugerne sammenlignet med tilsvarende standardvarer. Økologisk produktion er én måde at skabe ekstra værdi, men geografiske parametre kan også spille ind i forhold til forbrugerpræferencer. Bliv klogere på markedspotentialet for geografisk differentierede øko-produkter i Danmark , og hvordan udenlandske forbrugere opfatter Danmark som et økologi-brand.


Program og tilmelding

Økologi-Kongressen har med jævne mellemrum været afholdt i Danmark siden 1998. Siden 2009 hvert andet år. På www.okologi-kongres.dk kan man se detaljeret program for Økologi-Kongres 2017 og tilmelde sig.