38. mio. kroner til økologiforskning

Alle Folketingets partier er enige om fordelingen af forskningsreserven for 2020. Med aftalen prioriteres samlet over 1,5 milliard kroner til grøn forskning inden for blandt andet økologi, miljøvenlig transport og bæredygtige byer.

I alt afsættes 78 mio. kr. til udviklings- og demonstrationsaktiviteter med fokus på grøn omstilling i landbruget. Med de midler vil der i alt være afsat 272 mio. kr. til udviklings- og demonstrationsaktiviteter med fokus på grøn omstilling i landbruget i 2020 på finansloven for 2020. Af midlerne afsættes 40 mio. kr. til at støtte projekter inden for klimavirkemidler og -tilpasning i landbruget.

Specifikt afsættes 38 mio. kr. til økologiforskning i samarbejde med ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer).

Forskningen og udviklingen via GUDP og ICROFS skal skabe basis for erhvervsrettet og praksisnær viden, som understøtter fremtidig vækst og troværdighed. Indsatsen skal styrke primærproduktion, forarbejdning, afsætning og efterspørgsel gennem løsning af konkrete vidensbehov og ved at komme med bud på visionære løsninger, der rækker ud i fremtiden.

Økologien er et vidensintensivt landbrug, og ICROFS har en lang tradition for at sikre involvering af landmænd, rådgivere, organisationer, forbrugere og forskningsmiljøer. Dette er med til at sikre, at den viden, der opnås i forskningsprojekterne, kommer helt ud at virke i stalden og marken.

Bæredygtighed som omdrejningspunkt for forskningen

I oktober-måned har ICROFS publiceret sin nye forsknings- og udviklingsstrategi.

Gennem seks fokusområder (Cirkulær Bioøkonomi, Klima & Miljø, Biodiversitet, Sundhed & Velfærd, Fremtidens Økologiske Forbruger og Økologien som Levevej) adresserer strategien de centrale udfordringer og potentialer i økologisk jordbrug og fødevaresystemer med henblik på at understøtte en markedsdrevet og konkurrencedygtig økologisektor, imødekomme forbrugernes og samfundets forventninger til sunde kvalitetsfødevarer, og ikke mindst at bidrage til bæredygtighed og samfundsgoder.