Sundhed og velfærd for mennesker

Sammensætningen og kvaliteten af protein, fedtsyrer, vitaminer og mineraler i økologiske fødevarer kan være positiv i forhold til tilsvarende konventionelle produkter. Andre faktorer, såsom jordbund, klima, sorter og genotyper, har dog ofte større indflydelse. Fund af et øget indhold af sekundære metabolitter (bioaktive stoffer) i økologiske planteafgrøder samt en ændret fedtsyresammensætning i animalske økologiske produkter i forhold til tilsvarende konventionelle produkter har påkaldt sig særlig opmærksomhed i forhold til sundhed. Andre studier har imidlertid ikke fundet sådanne forskelle, så der kan ikke drages nogen entydige konklusioner.

Ved at spise økologisk udsætter man sig i mindre grad for uønskede stoffer i maden såsom pesticider, medicinrester og tilsætningsstoffer, men det er særdeles vanskeligt at dokumentere den sundhedsmæssige effekt af dette. Salmonella-niveauet er lavere i økologiske svin end i konventionelle, mens niveauet af campylobacter er højere i økologisk fjerkræ. Niveauet af antibiotikaresistente E. coli er lavere i danske økologiske svin end i konventionelle.

Der er dog store individuelle variationer inden for de to produktionssystemer. Nyere studier indikerer, at økologiske forbrugere i højere grad følger de officielle kostanbefalinger end den gennemsnitlige forbruger gør. Der har været en betydelig omlægning til økologi i storkøkkener i de seneste år, som typisk har medført en bedre kostsammensætning. Det er dog fortsat vanskeligt at dokumentere en direkte positiv sundhedsmæssig effekt af den ændrede, og økologiske kost.


Relevante forskningsprojekter:


> OrgHealth

Projektets formål har været at undersøge, i hvilket omfang et øget forbrug af økologiske fødevarer vil føre til, at forbrugerne vil ændre deres kostsammensætning i retning af de officielle kostråd.  


Relevante kontaktpersoner: 


Dorte Lau Baggesen (DTU)

Annette Petersen (DTU)

Tove Christensen (KU)

Sigrid Denver (KU) 

FORSKNING, UDVIKLING OG RÅDGIVNING BØR OMFATTE:

• Undersøgelser af hvordan økologisk kost påvirker menneskers sundhed, herunder en klarere definition af sundhedsbegrebet.

• Optimering af primærproduktionen mht. indhold af sundhedsfremmende stoffer i råvarer, og undersø- gelse af hvordan forarbejdningen påvirker den sundhedsmæssige kvalitet.

• Vurdering af forsigtighedsprincippets effekt på sundheden, herunder betydningen af samtidig lav eksponering for f.eks. flere pesticider og hjælpestoffer (cocktail-effekten).

• Undersøgelse af den økologiske produktionsforms indvirkning på både dyr og planters robusthed over for smitte/infektion og de vigtigste transmissionsveje for sygdomsfremkaldende bakterier herfra til mennesker.

• Undersøgelse af hvad det at spise økologisk betyder for ”oplevet sundhed” og betydningen heraf for individers robusthed til at modstå eller leve med sygdomme.