Forskningsmetodik

ICROFS har som mål at sikre, at forskningssystemet fokuserer på de mest relevante udfordringer for økologisk jordbrug og fødevaresystemer, og for en bæredygtig udvikling af jordbruget som hele.

For at kunne fremme relevant og proaktiv forskning, der kan gavne den fremtidige udvikling, er det nødvendigt at iagttage og udforske de værdier, der findes i den helhedsorienterede synsvinkel, og de principper og mål, som økologisk jordbrug styrer efter, og i den bæredygtige udvikling af jordbruget.

Jordbrugssystemer er meget komplekse, og derfor er det nødvendigt for forskningen at fokusere, lave analytiske opdelinger og reducere den verden, der skal observeres. Problemet er imidlertid, at dette kan gennemføres på mange forskellige måder, afhængig af hvilke metoder, synsvinkler, værdier og interesser, der er i spil.

Undersøgelse og klarlæggelse af værdierne i den økologiske bevægelse er derfor en opgave af særlig betydning for forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer. Økologisk forskning må nødvendigvis tage fat på problemet med, hvordan forskningen kan erkende og inkorporere de fundamentale principper og værdier i økologisk jordbrug, samtidig med at den lever op til de videnskabelige krav om objektivitet.

Forskning, der søger aktivt at deltage i udviklingen af økologisk jordbrug, skal være særligt opmærksom på, hvor og hvordan værdier spiller, eller bør spille, en rolle i forskningen. På denne baggrund har der været en særlig indsats på udvikling af helheds- og praksisorienteret forskningsmetodik i ICROFS.

 


  • Figur 1 Forskningen er både iagttager og deltager i udviklingen af økologisk jordbrug og fødevaresystemer. Der er derfor brug for at arbejde eksplicit med den værdiladede kontekst for forskningsaktiviteterne. Alrøe og Kristensen 2002

Der er udviklet en selvrefleksiv, systemorienteret tilgang, der anerkender, at den økologiske forskning både er iagttager og deltager (Figur 1). Det er en tilgang, der søger at afdække, hvilke valg og reduktioner der foretages i forskningen, hvordan de forholder sig til det observerede system, og de værdier der er involveret, og hvilke konsekvenser de har for de resultater, der opnås.

Vi kalder dette for ”refleksiv objektivitet”.

ICROFS har støttet udviklingen af forskningsmetodik gennem nationale workshops om forskningsmetodik med erfarne og nye forskere på feltet økologisk jordbrug, et interviewstudie af økologiske forskere og et ph.d.-projekt om de filosofiske aspekter af helhedsorienteret forskning i økologisk jordbrug. Forskningsmetodik og analyser af værdier og videnskabelige perspektiver har også været et vigtigt aspekt i mange af ICROFS’ vidensynteser.

Der har været afholdt målrettede workshops om særlige problemer i forskning i fx økologiske fødevarer og menneskets sundhed, længerevarende sædskifteforsøg, og forskning på private bedrifter. ICROFS har også deltaget i europæiske workshops om forskningsmetodik og systemtænkning i relation til økologisk jordbrug og fødevaresystemer.

Udviklingen af forskningsmetodik har involveret både forskere og repræsentanter for den økologiske bevægelse med henblik på gensidig læring, inspiration og refleksion i en vedvarende proces. Arbejdet vil fortsætte i de kommende år med henblik på videreudvikling af ”forskningsparadigmet” i ICROFS.