Øko-slagtegrise får det sjovere i fremtiden

Rodekasser, sølekar og liggevægge er tre eksempler på tiltag, der kan skabe et mere attraktivt udeareal. Desværre forstod grisene ikke altid ideen.

Rodekasserne er en velegnet berigelse af udearealet hos økologiske slagtesvin. Det har grisene vist i Organic RDD-projektet pECOSYSTEM, hvor en stor del af dem har besøgt rodearealet dagligt. Antallet af grise, der brugte rodekasserne har været stabilt på tværs af årstider. Selvom rode- og undersøgeadfærd er en meget væsentlig del af grises naturlige adfærd, blev rodekasserne ikke kun brugt som aktivitetsareal. Rodekasserne er også et attraktivt hvileområde for grisene. Specielt om sommeren, hvor en luftig rodekasse er et godt alternativ til et varmt indendørs leje. 

For at opretholde god hygiejne var det nødvendigt med jævnlig rengøring af rodekasserne. Da grises nysgerrighed hele tiden skal holdes i gang, skal der jævnligt tilføres nyt rodemateriale. Derfor er der ekstra arbejde i forbindelse med anvendelse af rodekasser i udearealer til slagtesvin.

Udvikling af velfungerende rodekasser til slagtesvin skal fokusere på 1.) design af rodekassen (så grisenes adgang til arealet og deres gødeadfærd kan styres bedst muligt), 2.) valg af rodemateriale, og 3.) kombination af rodekasser med andre former for berigelse af udearealet. 

Badekar eller WC?

I naturen køler grise sig i mudder, søer og vandløb. På markerne køler øko-søerne sig i deres mudderhuller. Økologiske slagtegrise, der går i stalde med udearealer, har overbrusning på udearealerne i varme perioder.  Det er ikke altid nok for grisene, og derfor ses det ofte, at grisene ligger på spaltearealet og søler sig i gødning og urin for at køle kroppen. Derfor har pECOSYSTEM afprøvet sølebad i form af metalkar med vand på udearealet som en alternativ mulighed for termoregulering.  Vi forventede, at færre dyr ville lægge sig i gødearealet, så resultatet blev bedre stihygiejne og forbedret dyrevelfærd. Men i praksis brugte grisene ikke kun sølekarrene til at stå og ligge i. De drak af vandet, og for mange grise blev sølekarret det foretrukne sted til urinering. Da nogle af grisene tilmed også gødede i vandet blev det hurtigt en ret klam ”suppe”.

En vigtig pointe er derfor, at sølekar i udearealet kræver hyppig udskiftning af vand og renholdelse af kar for at opretholde en god hygiejne. Vi afprøvede to størrelser og to placeringer af sølekarrene. Konklusionen var klar: Opsætning af sølekar i udearealet havde ikke markant effekt på grisenes brug af udearealet. Andelen af grise, der opholdt sig i udearealet, var i højere grad påvirket af andre ressourcer, f.eks. foder og vand i udearealet. Der sås ikke effekt af sølekar på stihygiejnen i udearealet.

Man skal ligge op af noget

Opstilling af liggevægge på udearealet er en relativ simpel forandring af et ellers åbent og bart udeareal, som også rent økonomisk er en billig løsning. Liggevægge skulle give et attraktivt lejeareal, og afhængig af deres placering, skabe skygge på udearealet. Forventningen var, at grisene ville samle gødeadfærden i et andet, mindre attraktivt område. Således kunne liggevægge forbedre hygiejnen på udearealet.

Resultaterne viste, at flere grise lå ved liggevæggene i stien med de skrå liggevægge sammenlignet med stien med de lige liggevægge. Det må derfor formodes, at den skygge, der blev skabt af de opstillede liggevægge, var eftertragtet.  Men - uafhængig af placeringen af liggevægge - var den hyppigste placering for de liggende grise op ad en anden gris.

Klummen blev bragt i "Økologisk Landbrug" (det tidligere Økologi & Erhverv) d. 28. september 2018.

Projektet Pig production in eco-efficient organic systems (pECOSYSTEM) er en del af Organic RDD 2- programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.


Besøg også pECOSYSTEMs hjemmeside