50 millioner til forskning, udvikling og innovation i økologisk jordbrug og fødevaresystemer

I samarbejde med ICROFS åbner GUDP for ansøgninger til en pulje på 50 mio. kr. for yderligere at udvikle økologisektoren og styrke økologiens bidrag til samfundet på områder som miljø og klima, biodiversitet, drikkevandsbeskyttelse, dyrevelfærd og sundhed.

Dansk økologi har været præget af udvikling, innovation og høj vækst, og Danmark har en stærk international position på området. Det skyldes ikke mindst forskning og innovation, som løbende har understøttet den økologiske sektor, bl.a. gennem det økologiske Forsknings-, Udviklings-, og Demonstrationsprogram Organic RDD.

Folketingets partier har afsat 50 mio. kr. fra forskningsreserven i 2021 til økologiforskning. ICROFS ser frem til at støtte mere forskning, innovation og udvikling af økologien, og glæder sig til samarbejdet med landmænd, rådgivere, forbrugere, virksomheder, forskere og myndigheder, som alle er integrerede parter i forskningen. 

Der er afsat ca. 46 mio. kr. til det nationale Organic RDD-program og op til 3 mio. kroner til det internationale CORE Organic program (ERA-netværk).

Den 11. januar 2021 åbner den nye ansøgningsrunde via CORE Organic. Fokus for CORE Organic-opslaget er: “Organic Farming systems for improved mixed plant and animal production”. Læs mere om dette opslag på CORE Organics hjemmeside 

CORE Organic-opslaget forventes at ligge klar midt i januar, og selve ansøgningsfristen forventes at blive i slutningen af marts. 

Organic RDD 7 - Bæredygtighed, innovation, vækst og troværdighed

Forskningen skal bidrage til at videreudvikle en bæredygtig, markedsdrevet og konkurrencedygtig dansk økologisektor for dermed at understøtte fortsat vækst for dansk økologi. Dette skal ske i overensstemmelse med de økologiske principper, EU’s økologiforordning og FN’s verdensmål.

Indholdet af Organic RDD 7-opslaget besluttes af ICROFS’ bestyrelse og tager udgangspunkt i ICROFS’ Forsknings- og udviklingsstrategi 2019-2021. Forsknings- og udviklingsstrategien er udarbejdet af ICROFS med bred inddragelse af erhverv, industri, organisationer, forbrugere, forskningsmiljøer og myndigheder.

Forsknings- og udviklingsstrategiens seks fokusområder adresserer centrale udfordringer og potentialer med henblik på at understøtte en markedsdrevet og konkurrencedygtig økologisektor, imødekomme forbrugernes og samfundets forventninger til sunde kvalitetsfødevarer, og ikke mindst at bidrage til bæredygtighed og samfundsgoder.

De seks fokusområder:

  • CIRKULÆR BIOØKONOMI
  • KLIMA OG MILJØ
  • BIODIVERSITET
  • SUNDHED OG VELFÆRD
  • FREMTIDENS ØKOLOGISKE FORBRUGER
  • ØKOLOGIEN SOM LEVEVEJ

Forsknings- og udviklingsstrategien såvel som Organic RDD 7-opslaget har følgende
fire centrale succeskriterier: 

  • BÆREDYGTIGHED – projekterne skal bidrage til bæredygtige produktionssystemer, som beskytter klima og miljø, baserer sig på recirkulering og bæredygtig ressourceudnyttelse, samt understøtter en høj grad af biodiversitet, dyrevelfærd og sundhed for jord, planter, dyr og mennesker
  • INNOVATION – projekterne skal bidrage til innovative produktionssystemer, der imødekommer forbrugernes og samfundets efterspørgsel på økologiske varer
  • VÆKST – projekterne skal bidrage til produktive og effektive produktionssystemer, som understøtter fortsat bæredygtig vækst i den økologiske produktion
  • TROVÆRDIGHED - projekterne skal bidrage til økologiens troværdighed i forhold til de grundlæggende principper og bidraget til samfundsgoder som beskyttelse af klima, miljø og drikkevand, samt en høj grad af biodiversitet og dyrevelfærd

Opslaget forventes offentliggjort på ICROFS.dk i midten af januar, og selve ansøgningsfristen forventes at blive først i maj.


Yderligere oplysninger:

Fuldmægtig Simon Rosenhøj Leth, Landbrugsstyrelsen: 31 99 69 74 simlet@lbst.dk eller
Ilse A. Rasmussen, ICROFS: tlf. 87 15 79 92 icrofs@icrofs.org
www.gudp.dk eller www.icrofs.dk


ICROFS formål er at koordinere, udføre og formidle strategisk og anvendelsesorienteret forskning af høj, international kvalitet. ICROFS koordinerer på vegne af GUDP og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, det nationale økologiforskningsprogram Organic RDD 7.


For opdateringer, følg med på ICROFS’ hjemmeside www.icrofs.dk , Facebook-kanal: https://www.facebook.com/icrofs , Linked-In: https://bit.ly/3fRxehJ eller tilmeld dig vores nyhedsbrev.