Energi og klima

Økologisk landbrug er udfordret med hensyn til klimabelastning, da planteproduktionen pr. hektar og den animalske produktion pr. staldplads er mindre end i konventionelt landbrug. Drivhusgasudslippet fra økologisk husdyrproduktion er derfor højere pr. kg produkt, men lavere pr. hektar end tilsvarende konventionel produktion.Økologiske vegetabilske produkter har ofte et udslip pr. kg produkt på niveau med konventionelle, når udledninger fra import af handelsgødning og andre hjælpestoffer medregnes.

Omlægning af økologisk dyrkningspraksis, fodring af husdyrene og håndtering af husdyrgødning vil i kombination med bioraffinering og biogasproduktion kunne forbedre klimaprofilen, ligesom anvendelse af vedvarende energi og teknologi til energibesparelse kan reducere energiforbruget – begge dele til inspiration for hele landbruget.


Relevante forskningsprojekter:


> OrganoFinery

I projektet arbejder forskerene blandt andet på at vurdere biogaspotentialet i grøn biomasse efter proteinudvinding.  


Relevante kontaktpersoner:


Erik Fog (SEGES)

Mette Lübeck (AAU)

Kirsten Halsnæs (DTU)

Jørgen E. Olesen (AU)

 

 

FORSKNING, UDVIKLING OG RÅDGIVNING BØR OMFATTE:

• Nye dyrkningssystemer, der kan øge kulstoflagring og minimere udledningen af lattergas via nye sædskifter og efterafgrøder og dyrkningssystemer med minimeret jordbearbejdning.

• Nye fodringssystemer til kvæg til reduktion af metan fra fordøjelsen.

• Nye staldsystemer og systemer til håndtering af husdyrgødningen til reduktion af metanudledninger, som i kombination med biogasproduktion af efterafgrøder og planterester kan øge bioenergi-produktionen.

• Produktion af fødevarer, proteinrigt foder, gødning og energi i en kombination af bioraffinering og biogas baseret på flerårige afgrøder som kløvergræs.

• Nye teknologier til reduktion af energiforbruget, herunder effektivisering og elektrificering af stald- og markoperationer.

• Brug af biogas som drivmiddel i traktorer og landbrugsmaskiner, herunder transport af landbrugsvarer.