Organic RDD 4

Organic RDD 4, Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram, er det danske forskningsprogram målrettet økologiske fødevaresystemer. Programmet løber i perioden 2019-2021 og har et budget på 25 millioner kroner. Det er koordineret af ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer og finansieret gennem Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP)

Puljen går til projekter, som sætter fokus på at gøre det økologiske landbrug mere ressourceeffektivt, herunder forbedrer den økologiske jordbrugs klima/miljøprofil og understøtter husdyrsundhed og -velfærd

Ansøgninger til Organic RDD 4 blev indkaldt med frist d. 6. september 2018.


Oversigt over Organic RDD 4-projekterne


ClimateVeg

Den danske efterspørgsel efter økologisk frugt og grønt vokser markant og er mere end fordoblet fra 2013 til 2016 og er nu den største økologiske varegruppe, højere end mælk, ost og æg til sammen. Grøntsager vil i en fremtidig klimaoptimeret kost delvis erstatte animalske produkter, og grøntsager skal, ifølge de nationale kostanbefalinger, udgøre en andel på 2/5 af maden på tallerkenen. Formålet med ClimateVeg er at dokumentere klima- og miljøprofilen for danske økologiske grøntsager og identificere forbedringsmuligheder i tæt samarbejde med store danske økologiske grøntsagsproducenter.

Projektleder: Hanne Lakkenborg Kristensen (AU)

ClimOptic

ClimOptic vil udvikle, dokumentere og demonstrere optimerede organiske gødninger til anvendelse i samspil med ændringer i sædskifte og gødningshåndtering for mere klimaeffektiv økologisk produktion. Projektet skal analysere produktionssystemer med med fjerkræ og svin eller ren planteavl, og hvor husdyrgødning og planterester omsættes i biogasanlæg for at opnå høj udnyttelse af næringsstoffer og minimeret udledning af drivhusgasser.

Projektleder: Jørgen E. Olesen (AU)

MAFFRA II

MAFFRA II vil videre- og færdigudvikle et naturligt, plantebaseret, antimikrobielt foderadditiv til smågrise, der forebygger fravænningsdiarré og kan reducere/ erstatte brugen af antibiotika og zink. Projektet vil dokumentere, at meget lovende forskningsresultater, vist ved brug af antimikrobielle plante-cocktails i projektet MAFFRA, også kan opnås i større skala og anvendt i praktisk økologisk griseproduktion. Målet er at opnå forbedret tarmsundhed og at reducere diarré.

Projektleder: Martin Jensen

KALVvedKO

At kalve skilles fra deres mor efter et døgn er et åbenlyst dilemma i økologiske malkekvægbesætninger. Det fratager begge muligheden for interaktion, læring, pleje, og naturligt samvær. Det bryder med de økologiske principper, troværdigheden og samfundets forventninger til god dyrevelfærd, men har været accepteret praksis gennem mange årtier, især aht. mælkeudbyttet til human konsum. Dette projekt søger at løse dilemmaet gennem forskning og udvikling af nye robuste og innovative staldsystemer til danske forhold, som understøtter et endnu mere naturligt liv samt sundhed gennem sen fravænning af kalvene, som kan gå sammen med deres mødre gennem mælkefodringsperioden (3 mdr.).

Projektleder: Mette Vaarst (AU)

ShelterFish

Opdræt af regnbueørred, især økologisk ørred, er kritisk udfordret på grund af relativt mange hud/gælle infektioner forårsaget af forskellige patogener, især parasitten Costia (Ichthyobodo necator), som ultimativt er dødelig for yngel/mindre fisk. Dette kan være en trussel mod et tilstrækkeligt udbud af økologisk yngel til videre produktion, da regelsættet for økologisk akvakultur kræver 100% økologisk yngel. Endvidere forårsager en såkaldt ny ”Rickettsia-lignende" bakterie “rødpletsyge” (RMS) en nedklassificering/ kassering af op mod 30% af fiskene ved slagtning. ShelterFish vil fokusere på løsninger i krydsfeltet: Fisk - Patogener – Opdrætssystem/miljø og vandkvalitet.

Projektleder: Alfred Jokumsen (DTU Aqua)

SustainOrganic

Økologisk fødevareproduktion kan bidrage til at opnå en række fælles goder som reduceret brug af pesticider, forbedret biodiversitet, forbedret jordkvalitet samt beskæftigelse og merværdi af produktionen i landdistrikterne i den udstrækning der efterspørges økologiske fødevarer. Markedet, f.eks professionelle køkkener, efterspørger klimavenlig og bæredygtig mad, men de har ingen værktøjer til at tage hensyn til disse aspekter. SustainOrganic vil identificere og gruppere de vigtigste økologiske fødevarer i professionelle køkkener efter næringsprofil og forventet miljøpåvirkning. På baggrund af miljøprofilen udarbejder projektet et rådgivningsmateriale til vejledning om kost med en mere overordnet miljøvenlig profil.

Projektleder: Marie Trydeman Knudsen (AU)