International forskning

ICROFS-sekretariatet tager initiativ til internationale forsknings-aktiviteter, koordinerer dem og deltager i dem. Målet er at styrke økologisk jordbrug og fødevarers position.

ICROFS arbejder for at forbedre mulighederne for omlægning fra konventionel til økologisk landbrugsproduktion og for at promovere en bæredygtig udvikling af jordbrug og fødevaresystemer generelt. Endelig bidrager ICROFS til udviklingen af agro-økologiske metoder.

Projekter kan enten være geografisk afgrænsede til et bestemt land eller en region, eller de kan involvere forskere og forsøg i mange lande og sigte mod at skabe resultater af mere almen karakter, som kan anvendes bredt. 

 

Projektet ProGrOV: Agro-økologisk dyrkning i Østafrika

Forskningsprojektet ProGrOV -  Produktivitet og Vækst i Økologiske Værdikæder - har til formål at forbedre produktiviteten og væksten i eksisterende økologiske værdikæder i Uganda, Kenya og Tanzania. Det sker ved at udvikle agro-økologiske metoder, ledelse af værdikæder og ved kapacitets-opbygning inden for forskning med en involverende og tværfaglig tilgang. 

Læs mere om projektet her

International konference: "Innovations in ORGANIC FOOD SYSTEMS for Sustainable Production and Enhanced Ecosystem Services"

ICROFS har sammen med US Department of Agriculture (USDA) og Organic Management Systems Group of American Society of Agronomy (ASA-OMS) arrangeret konferencen, som blev afholdt 1-2. november 2014 i Long Beach, Californien.

Se proceedings i 
"Sustainable Agriculture Research", 
vol. 4, august 2015 


> Læs konferencebrochuren
> Se programmet
Få mere info og se præsentationer fra konferencen

Vidensyntese: 'Organic Agrilculture for Sustainable Livelihoods'

Bogen giver en rettidig analyse og vurdering af det økologiske landbrugs potentiale i forhold til udviklingen af landdistrikter og levevilkår. Niels Halberg og Adrian Muller fokuserer på husmænd i udviklingslande, men bogen indeholder også sammenligninger med ilande. Markedsorienterede tilgange og udfordringer for OA (organic Agriculture) som en del af højværdikæder og som en del af en agro-økologiskbaseret udvikling ift. forbedring af fødevaresikkerheden bliver også afdækket i bogen.

Læs mere eller køb et eksemplar af bogen her

Projektet VOVE: Kan agro-økologi brødføde verden?

VOVE-projektet undersøger, hvordan agro-økologiske dyrkningsmetoder kan bruges til at sikre mad nok til en verdensbefolkning, som forventes at runde 9 mia. i 2050, uden at ødelægge miljøet og naturgrundlaget for kommende generationer. Projektet sigter mod at fremme forskning og udvikling inden for agro-økologiske metoder på globalt plan. Villumfonden støtter projektet. VOVE står for "Viability Of the Villum Experiment” – og betyder samtidig at turde. 

Besøg projekthjemmesiden (engelsk)index.php?id=108890&L=1-research/vove/

Dansk-kinesisk samarbejde om skadedyrsbekæmpelse uden brug af pesticider

ICROFS koordinerede ‘Chinese-Danish networking on Systemic Approaches to Pest Management without Pesticides’, finansieret af "International Network Programme" under Uddannelses- og Forskningsministeriet, Teknologi og Innovation. Netværket blev etableret i samarbejde med 'China Agricultural University' i Beijing.

Læs mere