Organic RDD 6

ICROFS’ bestyrelse er glade for introducere 6 nye projekter, der blandt andet sætter fokus på forbrugernes opfattelse af økologi og bæredygtighed, stribedyrkning i planteproduktionen, recirkulering af restprodukter fra landbrug og samfund, dyrkningen af bælgplanter som ærter og bønner til human konsum, bæredygtig strategi for økologisk oksekødsproduktion, og folde med træer til søer. Klima, miljø, biodiversitet og dyrevelfærd er essentielle fokusområder.

Vi glæder os til samarbejdet med forskere, landmænd, rådgivere, forbrugere, virksomheder og myndigheder, som alle er integrerede parter i projekterne.  

Følgende Organic RDD 6 ansøgninger har fået tilsagn:


Fertihood

Økologisk planteproduktion har utilstrækkelig adgang til næringsstoffer, er afhængig af konventionel gødning og har stor klimapåvirkning pr. produceret enhed. Fertihood vil øge udbytte og reducere klimaaftryk igennem forbedring af jordens frugtbarhed og evne til at frigive næringsstoffer ved recirkulering af restprodukter fra landbrug og samfund. Målet er at skabe økologiske gødninger og bestemme effekten på jordens frugtbarhed og biodiversitet, samt at udvikle næringsstofrådgivning til øget udbytte, optimeret økonomi og bæredygtighed. 

  • Projektleder: Jørgen Eriksen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi  

GrainLegsGo

GrainLegsGo vil øge dyrkningen af bælgplanter (ærter, hestebønner, sojabønner, grønne bønner) til human konsum - både friske eller frosne (som grønne ærter), hvilket har både miljø- og klimamæssige fordele, samt åbner mulighed for at bidrage til den cirkulære bioøkonomi. Projektet foreslår, at dyrkningssystemer med bælgplanter til frisk konsum skal sikre en tidligere og bedre etablering af efterafgrøder, hvilket i tillæg til bælgplanternes effekt samlet vil forbedre bæredygtigheden og den positive klimaeffekt af det økologiske dyrkningssystem, blandt andet fordi bælgplanterne reducerer afhængigheden af importeret gødning i den økologiske dyrkning. De grønne afgrøderester og veletablerede efterafgrøders potentiale til bioraffinering øger ydermere værdien af afgrøden. GrainLegsGo forventes at øge det danske økologiske areal med bælgplanter til 14% i 2030, hvilket vil reducere tilførslen af kvælstof (7204 Mg N år-1), fosfor (1801 Mg P år-1) og udledningen drivhusgasser (60641 Mg CO2 ækv. år-1).

  • Projektleder: Jim Rasmussen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi

GrOBeat    

GrOBEat vil udvikle en bæredygtig strategi for den økologiske oksekødsproduktion til fremtidens forbruger, hvor kvalitet erstatter kvantitet, hvilket i følge de nyeste hypoteser i forbrugervidenskab bidrager til sundere spisevaner og øget tilfredsstillelse.

Et græsbaseret system, hvor kalv og ko går sammen de første 4 mdr. vil levere min. to højkvalitetsprodukter:

A) Lavt fedtindhold fra kalve (8 mdr.)
B) Moderat fedtindhold fra ungdyr (14-16 mdr.), der har afgræsset intensivt

Projektet udvikler en mere rentabel strategi for oksekødsproduktion, hvor der tilbydes produkter, der lever op til forbrugernes krav ift. dyrevelfærd, biodiversitet samt klima og samtidig øger forbrugerens velvære. Kvaliteten og den sansemæssige oplevelse, kombineret med produktets fortælling omkring merværdier, vil resultere i sundere spisevaner hos forbrugeren. Dette skaber troværdighed og et holistisk grundlag for at producere oksekød nu og i fremtiden. Samlet vil den nye strategi drive kødproducenterne, food service-segmentet og forbrugernes spisevaner i en bæredygtig retning. Resultaterne fra projektet vil blive formidlet til alle relevante aktører i værdikæden, der ønsker at levere bæredygtigt oksekød til fremtidens økologiske forbrugere. 

  • Projektleder: Margrethe Therkildsen, Aarhus Universitet, Department of Food Science

OUTFIT

Udendørs hold af søer er en effektiv produktion med et lavt antibiotikaforbrug og et vigtigt brand for dansk økologi. Det er dog udfordret af et højt næringstoftab fra foldarealerne. OUTFIT giver ny viden om

  1. Næringsstoftab ved etablering af træer i nye foldkoncepter
  2. Ernæringsmæssig værdi af grøn træbiomasse ensileret til drægtige søer
  3. Mulighed for at opsamle kvælstof i hotspots i foldene ved brug af træflis
  4. De nye foldkoncepters effekt på klimaaftryk og økonomi.

OUTFIT udvikler, demonstrerer og undersøger nye foldkoncepter med forskelligartede træer i nye designs i et tæt samarbejde med økologiske producenter. Projektet adresserer en af de største barrierer for implementering af træer i sofolde ved at have et stærkt fokus på at øge den økonomiske værdi af det "beslaglagte" areal. OUTFIT udvikler og afprøver således grovfoder til drægtige søer i vinterperioden baseret på grøn træbiomasse høstet på foldarealerne og efterfølgende ensileret. De nye koncepter forventes at bidrage til at reducere emissioner fra økologisk svineproduktion med 47 t N, 11 t P og 990 kg CO2 ækv. per år fra 2030.

  • Projektleder:  Anne Grete Kongsted, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi

SO-FOOD

Globalt er der stor fokus på at udvikle fødevaresystemer i en mere bæredygtig retning. Den økologiske sektor spiller en vigtig rolle i denne udvikling, da den leverer samfundsgoder, der bidrager til blandt andet beskyttelsen af miljø, biodiversitet og dyrs velfærd. Samtidig er den økologiske fødevareproduktion, ligesom den konventionelle, ofte udfordret af klimapåvirkningen – og af at mange klimavenlige løsninger involverer højteknologi eller har en negativ påvirkning på andre dimensioner af bæredygtighed som eksempelvis dyrevelfærd. Økologiske forbrugere vægter ofte fødevarers ’naturlighed’ højt, og det kan medføre en uvilje mod brug af teknologiske løsninger til klimavenlige erstatningsprodukter såsom kunstigt kød. Da økologi i høj grad er markedsdrevet, er forbrugernes syn på bæredygtighed og afvejninger mellem dimensioner nødvendige for at positionere økologi som et redskab i en bæredygtig fødevareproduktion. Derfor opstilles fire forskningsspørgsmål: 1.Har økologiske forbrugere et mere klimavenligt fødevareforbrug end ikke-økologiske forbrugere? 2.Hvordan ser forbrugere på teknologidrevet bæredygtighed – og anses ny teknologi for mere tillidsvækkende, hvis fødevaren er økologisk? 3.Har økologiske forbrugerne et mere holistisk syn på bæredygtighed end ikke-økologiske forbrugere? 4.Er der forskel på, hvordan økologiske og ikke-økologiske forbrugere prioriterer og afvejer bæredygtighedsdimensioner over for hinanden – og afhænger det af om varerne er økologiske?  

  • Projektleder: Tove Christensen,  Københavns Universitet,  Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO)

StripCrop

Økologisk landbrug har brug for nytænkning for at kunne videreudvikle sig. Det dominerende landskabselement i Danmark er store og effektivt drevne marker med overvejende monokultur. Dette er begrænsende for Danmarks biodiversitet, som er i kritisk tilbagegang og med fare for at affødte problemer i dyrkningen (sygdomme, ukrudt, jordfrugtbarhed osv.) forværres. De første udenlandske resultater med stribedyrkning (3-12 m. sekvenser med 3-5 afgrøder i samme mark) er positiv. Systemet giver mere agro-biodiversitet i over- og underjorden, mere robuste afgrøder, frugtbar jord, sikrere udbytter, mindre smitte af svampe- og insektangreb samt mulighed for at undgå erosion og jordpakning. Det skal i dette projekt undersøges og dokumenteres, hvordan stribedyrkning under danske økologiske forhold kan håndteres og præsterer. Ved at drive to platforme med stribedyrkningssystemet på forsøgsbasis skaber StripCrop muligheden for at monitere for specifikke effekter på jordfrugtbarhed, sygdomme og skadedyr, udbytter og biodiversitet og herved vil StripCrop bidrage til et alternativt dyrkningssystem for økologiske planteavlere. Yderligere undersøges om systemet er økonomisk bæredygtig og bæredygtig i forhold til klima og ressourceforbrug. StripCrop vil løbende i en interaktiv proces med landmand, maskinforhandlere og forskningen udvikle, demonstrere og formidle den viden, der kommer frem.

  • Projektleder: Mogens Nicolaisen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi