Fra kløvergræs i marken til kommerciel produktion af økologisk foderprotein

Behovet for økologisk protein til foder vil fortsat vokse. Økologisk kløvergræs kan få en ny rolle i det økologiske landbrug med potentiale for en kommerciel succes.

Forbrugerne i Danmark efterspørger flere økologiske fødevarer. Økologiske æg udgør i dag knap 30 % af forbruget af æg i Danmark, og efterspørgslen efter økologiske æg antages at blive øget med 20 % årligt i de kommende år. Samme tendens ses for økologisk kød.

En øget produktion af økologisk kød og æg fordrer, at producenterne kan forsynes med tilstrækkelige mængder af økologisk proteinfoder med en optimal ernæringsprofil. Her kan dyrkning og efterfølgende bioraffinering af økologisk kløvergræs udgøre en mulig forsyning med økologisk proteinfoder.

Resultater fra projektet OrganoFinery tyder på, at det er muligt at udvinde protein fra økologisk kløvergræs i praksis. Projektet har demonstreret, at 1) det er teknisk muligt at udvinde protein fra økologisk kløvergræs, og 2) at det kan lade sig gøre i større skala at håndtere høst, transport og forarbejdning af kløvergræs.

Projektet har udført pilotforsøg på Foulum og efterfølgende storskala forsøg i samarbejde med Nybro Tørreri. De foreløbige konklusioner peger på, at det KAN lade sig gøre i praksis at etablere en værdikæde fra mark til tørret foderprotein baseret på økologisk kløvergræs. Blandt de fortsat åbne spørgsmål i projektet er eksempelvis, hvordan økonomien ser ud for de forskellige aktører i værdikæden, og i hvilken grad et nyt økologisk proteinfoder fremstillet ved bioraffinering af kløvergræs er konkurrencedygtigt i markedet.

Fra vision til realisering

Det er nødvendigt, at ”nogen tager bolden” op for at starte en produktion af økologisk kløvergræsprotein. Her melder væsentlige udfordringer sig, for hvor kommer forretningen ind i billedet? Hvem vil være ”first mover”? Og, hvad koster det at producere økologisk protein fra kløvergræs?

Da der ikke er kommercielle anlæg i drift i Danmark eller udlandet med denne produktion, kan der kun gisnes om rentabiliteten. For at understrege kompleksiteten i at finde ind til forretningen, må forudsætningerne specificeres. Hvad koster det f.eks. at dyrke økologisk kløvergræs under forskellige forudsætninger? Hvordan er udstyret til bioraffineringsprocessen finansieret? Og ikke mindst, hvilke(t) produkt fremstilles ved bioraffinering af kløvergræs, og hvad er prisen på slutprodukterne?

Flere studier fra Danmark og udlandet peger på, at mulighederne for at opnå en balanceret økonomi i raffinering af kløvergræs til proteinfoder er udfordret. Studierne viser også, at chancerne for at opnå en balanceret eller positiv driftsøkonomi er betinget af eksempelvis en optimeret prioritering af produkterne udvundet gennem processen inkl. oparbejdning/udnyttelse af alle reststrømme; at det væsentligste produkt (her økologisk foderprotein) skal være konkurrencedygtigt i markedet; og at anlægget udnyttes ud over dyrkningssæsonen for kløvergræs. 

Samarbejdsrelationer skal sikre bæredygtighed

Det er nødvendigt, at der opbygges samarbejdsrelationer mellem økologiske landmænd, foderproducenter, logistikpartnere, leverandører af teknologi til mark og bioraffinering samt andre aktører. Der skal være en økonomisk gevinst i alle led af værdikæden, så den både på kort og langt sigt kan blive bæredygtig og dermed holdbar.

Under de rette omstændigheder kan økologisk kløvergræs vise sig at have et potentiale som ”ny” afgrøde i den økologiske produktion til fremstilling af foderprotein og på længere sigt også for højværdistoffer som f.eks. farvestoffer og proteiner til human ernæring.

Der er fonde i Danmark og udlandet, som søger ”grønne” projekter at investere i, og flere danske pensionskasser har udtrykt hensigter om at investere i mere bæredygtige produktioner. Hvis Danmark skal i førertrøjen med en kommerciel produktion af økologisk græsprotein, så skal vi have etableret et bredt og stærkt samarbejde med alle de nødvendige parter.

Prøv at tænke endnu videre: Danmark som eksportør af et økologisk proteinfoder baseret på kløvergræs. Markedet er der – også internationalt. Hvis den økologiske sektor kan realisere potentialet i markedet, så er der basis for flere kommercielle succeshistorier med nye jobs, nye virksomheder, mere innovation og ikke mindst et bedre miljø og øget biodiversitet.

Projektet OrganoFinery er en del af Organic RDD-2 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.


Besøg OrganoFinerys hjemmeside