Danmark har behov for en stærk og koordineret økologisk forskningsindsats

Den danske økologi er efterspurgt, men mulighederne for at bibeholde førerpositionen er afhængig af, at der kan sikres midler til forskning i og udvikling af økologisk jordbrug og fødevaresystemer.

05.05.2019 | Helene Uller-Kristensen

Der er behov for, at økologien løbende udvikler sig, hvis dansk økologi skal bevare sin førerposition og imødekomme fremtidens forbrugerkrav og bevare en høj troværdighed. Det kræver, at der udvikles nye løsninger og tilpasninger i produktionen, der kan rykke hele det økologiske landbrug mod en øget produktivitet, som både tager hensyn til en økonomisk bæredygtighed for landmanden såvel som en grøn bæredygtighed for at sikre en reduceret miljø- og klimabelastning og fortsat høj dyrevelfærd med lavt medicinforbrug.

Fortsat vækst og udvikling kræver viden om:

  • Robuste og ressourceeffektive plantedyrkningssystemer med reduceret klima- og miljøpåvirkning
  • Øget recirkulering og forbedret udnyttelse af næringsstoffer samt reduceret import af foder og hjælpestoffer
  • Bedre systemer til udegående dyr
  • Robuste og ressourceeffektive husdyrsystemer med afgræsning og naturpleje 

Involvering af landmænd, rådgivere og virksomheder er hjørnestenen i udviklingen af nye metoder

Forskning og udvikling skaber basis for erhvervsrettet og praksisnær viden, som understøtter fremtidig vækst og troværdighed. Samtidigt sikrer inddragelse af erhverv og brugere i forsknings- og udviklingsprojekter kort vej mellem ny viden og dens implementering i praksis.  

Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) koordinerer, formidler og fremmer økologiforskning både i Danmark (gennem Organic RDD) og internationalt. Med høj faglighed og aktiv inddragelse af landmænd, rådgivere og virksomheder i prioriteringen af forskningsemner såvel som i projekterne har de økologiske forskningsprogrammer været en hjørnesten i udviklingen af nye produkter og metoder i den økologiske sektor.

Behov for øgede bevillinger

Bevillingerne til forskning i økologisk jordbrug under forsknings- udviklings- og demonstrationsprogrammet Organic RDD (koordineret af ICROFS og finansieret af GUDP) har været faldende siden 2013, hvor der var afsat 60 mio. kroner. I 2019 var bevillingen på finansloven faldet til 29,5 mio. kroner til at løse presserende udfordringer samt udvikle nye metoder i den økologiske produktion under Organic RDD.

Øgede bevillinger til fortsættelse af Organic RDD-programmet skal gøre det muligt fortsat at levere et højt niveau af viden, som de økologiske landmænd og virksomheder kan omsætte til praksis. 

SE ICROFS NOTAT APRIL 2019

Jordbrug og fødevarer