Natur og biodiversitet

Danmark er et relativt tæt befolket land, og generelt har natur ikke meget plads i det danske landskab. Agerland, infrastrukturer og byer udgør tre fjerdedele af Danmarks areal, og heraf er 62 pct. landbrugsarealer. Arter forsvinder med stigende hast, og ca. en fjerdedel af de danske arter inden for hver artsgruppe er i dag truet af udryddelse. Mange naturtyper er desuden truede som følge af ammoniakfordampning, dræning og sprøjtning.  

Økologireglerne forbyder anvendelse af syntetiske pesticider og kræver brug af organisk gødning, herunder husdyrgødning, hvilket er vigtigt for at opnå bedre biodiversitet i mark og marknære biotoper. Kravet om, at kvæg kommer på græs, kan også have en gavnlig effekt på den biologiske mangfoldighed. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse kan dog have negativ effekt på f.eks. ynglende fugle og jordbundsdyr. Den nyeste forskning har dokumenteret, at ”systemuafhængige” forhold som plads til natur, lavere dyrkningsintensitet og langvarig økologisk drift er vigtige for at opnå væsentlige forbedringer af biodiversiteten.  

På økologiske brug er der i gennemsnit 30 pct. flere vilde plante- og dyrearter i marken og de marknære biotoper end på konventionelle. Blandt de organismer, der har gavn af den økologiske driftsform, er jordbundsdyr og mikroorganismer, bestøvende insekter og naturlige fjender af skadelige insekter og sygdomme. Disse organismer bidrager til vigtige funktioner i økosystemerne som f.eks. jordens frugtbarhed og sundhed, jordstruktur, bestøvning og plantebeskyttelse. Dette er funktioner, som alle er særdeles vigtige i forhold til opretholdelse af et bæredygtigt jordbrug.

Videnskabeligt er der dokumentation for, at øget diversitet giver øget funktionalitet i form af bl.a. bedre bestøvning og regulering af skadedyr og plantesygdomme, men potentialet for forbedring af biodiversiteten på de økologiske bedrifter udnyttes ikke fuldt ud i dag.  


 

Relevante forskningsprojekter:


BeeFarm

Projektets overordnede formål er at give økologiske og konventionelle landmænd mulighed for at vurdere kvaliteten af deres bedrift som levested for vilde bier og dermed gøre det muligt for dem at handle proaktivt for at forbedre biernes vilkår.  

> EcoServe

Formålet med dette projekt har været at øge plantebiodiversiteten i græsmarken og markant forbedre økosystem funktioner og services i kæden natur-landmand-forbruger og for samfundet, og herigennem også øge markedsværdien af økologiske produkter.  

> Refugia 

I projektet blev effekten af økologisk jordbrug med varierende driftsintensitet på naturen undersøgt med henblik på at belyse, i hvilket omfang økologisk jordbrug fungerer som refugium for biodiversitet. 


FORSKNING, UDVIKLING OG RÅDGIVNING BØR OMFATTE:

• Udvikling af metoder til vurdering af natur- og biodiversitetsbidrag på bedriften og kortlægning af begrænsende forhold.

• Dokumentation af betydningen af biodiversitetsfremmende tiltag på bedriften, bl.a. optimering af skala i tid og rum.

• Udvikling af incitamenter, der får landmænd til at fremme biodiversiteten.

• Udvikling af koncept for ”landmanden som naturplejer,” som kan fremme hensynet til biodiversiteten.

• Undersøgelse af potentialet for at integrere biodiversitetshensyn i fremtidige økologiske produktionssystemer.