Ny centerleder til ICROFS søges

ICROFS søger en centerleder til at forestå videreudvikling og koordinering af forsknings- og udviklingsindsatsen i økologisk jordbrug og fødevarer i regi af Miljø- og Fødevareministeriet.

27.08.2018 | Helene Kristensen

ICROFS’ hovedformål er at bidrage til at videreudvikle en markedsdrevet og konkurrencedygtig dansk økologisektor for dermed at understøtte fortsat vækst for dansk økologi. Udover den koordinerende funktion er det også en central opgave for ICROFS at sikre, at resultaterne af økologisk forskning formidles til og er let tilgængelige for alle dele af fødevaresektoren. 

ICROFS har som center en stærk platform med mere end tyve års erfaring i at understøtte udviklingen af den økologiske sektor gennem forskning og videnopbygning i samarbejde mellem forskere, landmænd, rådgivere og firmaer. Samtidigt har ICROFS opbygget og formidlet viden om økologiens betydning for miljø, natur og biodiversitet, dyrevelfærd, sundhed, fødevaresikkerhed og -kvalitet, økonomi mm. Derudover deltager ICROFS i internationalt samarbejde inden for økologisk jordbrug og fødevarer, herunder koordinering af et tvær-Europæisk forskningsprogram, Core Organic, og understøtter formidling af ny viden og forskningsresultater.  

ICROFS ledes af en bestyrelse bestående af 13 medlemmer, hvoraf formanden er udpeget direkte af Miljø- og fødevareministeren, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer er indstillet af erhvervs- og interesse-organisationer samt universiteter. Bestyrelsen udarbejder og evaluerer centrets vision og strategi, fastlægger mål for økologiforskningen, afgiver indstilling om nye nationale forskningsprojekter- og programmer samt godkender arbejdsprogram, budget og regnskab for centerledelsen.

Centerlederens ansvarsområde 

Centerlederen har som primært ansvarsområde at forestå den daglige drift af ICROFS, herunder ledelsen af sekretariatets medarbejdere, som har til huse på AU Foulum som en del af DCA/AU. Arbejdet indebærer løbende kvalitetssikring af forskningsprogrammer og projekter samt porteføljestyring, udarbejdelse af forsknings¬strategiske indspil i samarbejde med relevante parter på vidensinstitutioner, rådgivere og virksomheder i erhvervet samt i Miljø- og Fødevareministeriet. En vigtig opgave er desuden at identificere og formulere de fremtidige vidensbehov i sektoren i samarbejde med bestyrelsen samt omsætte disse i form af strategier for forskning og udvikling, som kan danne baggrund for fremtidige forskningsprogrammer. 

Dertil skal centerlederen understøtte og fremme centrets deltagelse i projekter med ekstern finansiering herunder i relevante internationale samarbejder. Centerlederen refererer til formanden for ICROFS’ bestyrelse og skal forelægge arbejdsplaner for bestyrelsen. Samtidigt skal centerlederen orientere direktøren for DCA/AU om relevante juridiske, økonomiske og administrative forhold i forbindelse med centrets virksomhed.

Kompetencer
Foruden dokumenteret erfaring inden for de ovennævnte ansvarsområder forventes det, at centerlederen har:

  • Godt kendskab til samt forskningserfaring inden for jordbrugs- og fødevaresektoren
  • Godt kendskab til og stærkt netværk inden for økologisk jordbrug/fødevarebranche, gerne via egen forskning
  • Ledelseserfaring, gerne fra forskningsinstitutioner
  • En visionær, inddragende og resultatorienteret tilgang til ledelsesopgaven
  • Evnen til at veksle mellem det strategiske og operationelle niveau
  • Erfaring fra samarbejde med erhverv og myndigheder
  • Kendskab til internationalt forskningssamarbejde
  • Lyst og evne til effektiv kommunikation –også i internationale sammenhænge
  • Proaktiv tilgang til initiering af projekter og andre relevante tiltag
  • Gode samarbejds- og forhandlingsevner

Arbejdssted og ansættelsesområde
Arbejdsstedet er AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør for DCA, Niels Halberg på tlf. 2963 0093 eller på e-mail Niels.halberg@icrofs.org, eller du kan kontakte formanden for ICROFS’ bestyrelse Louise Gade på tlf 8755 1999.

Ansættelse pr. 1. november 2018 eller snarest derefter.

Du kan læse mere om ICROFS på: http://icrofs.dk/

Formalia 
Ansættelsesvilkår 
Stillingen besættes på åremålsvilkår med en ansættelsesperiode på 3 år. Der vil være mulighed for forlængelse op til 3 år.

Stillingen besættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten, indgået mellem Finansministeriet og AC.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

30.09.2018 
Søg stilling online her


Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.

Jordbrug og fødevarer
Tags: Centerleder, ICROFS