De gamle frø bliver livet op igen

I flere regioner er fødevareområdet et strategisk fokusområde, der er udpeget til at skabe vækst og arbejdspladser. Eksempelvis ønsker man at øge produktion og salg af lokale kvalitets- og nicheprodukter og at skabe nye muligheder for oplevelser med og omkring fødevarer.

06.11.2018 | Birte Boelt

De senere år er interessen for at bevare og anvende ældre tiders sorter og landracer steget markant i Danmark, og der er iværksat projekter omhandlende robusthed af de dyrkede sorter, sundhedsaspekter og historie. Projektet Marketing of Organic VintagE plant material (MOVE) handler om at sikre adgang til udsæd af interessante grønsagssorter med særlige egenskaber, og vores fokus i projektet er hvidkål, gulerod og rødbede, hvor sorter af de to førstnævnte arter indgik i projektet omkring bitre sorters potentielle helbredsfremmende effekter.

Behov for at finde en model for kommerciel vækst

I mange tilfælde findes de gamle frø kun i den nordiske genbanks (NordGens) arkiver, men der går ikke mange dage i foråret, før disse frø er brugt op til privat brug. Spørgsmålet er derfor, om de gamle sorter kan gøres kommercielt tilgængelige for professionelle grøntsagsavlere. Det mener vi, at der er gode muligheder for – men målet er endnu ikke fuldstændig nået.

Eksempelvis rekvirerede vi frø fra hvidkålsorten ’Dural’ fra NordGen og modtog i 2017 ca. 250 frø, som vi etablerede i tunnel, og i efteråret blev hvidkålshovederne høstet. De blev derefter opbevaret på køl over vinteren, og i foråret 2018 skar vi hovederne til og plantede dem - igen i vores tunnel ved AU-Flakkebjerg. Der gik ikke lang tid, før de begyndte at spire frem og strakte blomsterstande i vejret.

Hvidkål er en fremmedbestøvende art, så vi etablerede en lille honningbi-familie i tunellen til at udføre bestøvningsarbejdet. Gennem efteråret kunne vi følge frøanlæggenes udvikling, og vi høstede skulpe i takt med, at de blev modne, og frøene blev lagt til tørring. Planterne udviklede sig meget uens, så der har været frø at høste helt ind i oktober. Disse har formodentlig ikke helt samme kvalitet, som de tidligst modnede, men dette skal undersøges nærmere ved vores spire- og kvalitetsanalyser efter oprensning.

Arbejdet med de udvalgte sorter har vist, at flere af dem i forvejen er på EUs fællesli­ste over grøntsagsarter https://bit.ly/2OCsL89 , hvilket i praksis betyder, at frø af disse sorter bør være kommercielt tilgængelige. Desværre vedligeholdes sorter ikke altid på en sådan måde, at de rent faktisk er tilgængelige. Kredsen af vedligeholdere består både af private samlere, forædlere og frø­firmaer, der ikke nødvendigvis fortsat vedligeholder det pågældende materiale eller ikke opformerer det i en sådan grad, at sorterne reelt er tilgængelige. De seneste årtiers afvikling, salg og sammenlæg­ninger af frøfirmaer kan være en medvirkende faktor til dette. Sorten kan også være anført under et andet navn, hvilket gør det vanskeligt at finde den.

Vores arbejde i projektet viser, at der er udfordringer omkring vedligeholdelsen af sorter, specielt for de sorter, som man ikke har forædlerrettigheder til.

Projektet ”Marketing of Organic VintagE plant material (MOVE)” er en del af Organic RDD 2- programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet. Deltagere i projektet er Vikima Seed, NordGen, Institut for Fødevarer og Institut for Agroøkologi.

Klummen blev også bragt i Økologisk Landbrug d. 2. november 2018


Besøg MOVES hjemmeside 

Jordbrug og fødevarer